Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nytt cellekultursystem for å påvise miljøgifter

Cécile Jolly   
Cécile Jolly disputerer 27. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The three-spined Stickleback (Gasterosteus aculeatus) as a bio-indicator species for the identification of (anti-)androgenic compounds"

Stadig flere studier tilsier at flere av de antropogene (hovedsaklig industrielle) kjemikalier som frigis inn i miljøet hvert år representerer en trussel for dyreliv og human helse. Spesielt da et økende antall forurensende stoffer har blitt vist å etterape (androgenisk) eller motvirke (anti-androgenisk) effekten av androgener. Androgener er hormoner som fremmer utviklingen av maskuline trekk. Flere observasjoner av svekket reproduksjon forårsaket av slike forurensende stoffer er blitt rapportert i både dyr og mennesker. For eksempel har man sett hos isbjørner på Spitsbergen at hunnbjørner utviklet mannlige kjønnsorganer (penis) som en konsekvens av eksponering til forurensende stoffer med androgen virkning (hovedsakelig PCB). Derimot, så viste en omfattende europeisk studie fra 90-tallet, at menn som var blitt eksponert for stoffer kjent for å ha anti-androgen effekt gjennom foster og barndomsstadiene, hadde en lavere sædkvalitet enn menn som ikke var blitt eksponert for de samme stoffene.

I det internasjonale forskermiljøet er der nå enighet om at det er viktig å utvikle raske og kostnadseffektive test systemer og biomarkører for å teste anti-androgene aktiviteter av miljøgifter. En biomarkør er definert som en substans hvor detektering av denne indikerer tilstedeværelsen av en spesifikk type av miljøgifter. I dag, er den eneste kjente og kvantifiserbare biomarkøren for anti-androgene miljøgifter er spiggin. Spiggin er et protein som er naturlig produsert i nyrene hos stingsild (Gasterosteus aculeatus).

Gjennom sin doktorgrad utviklet Cecile Jolly et helt nytt testsystem basert på isolerte vevscellekultur fra nyre hos stingsild. Mengden spiggin produsert i dette isolerte vevskultursystemet ble målt før og etter påvirkning med androgene og anti-androgene stoffer. Resultatene viser helt klart at det å måle spiggin nivået i organkulturer fra nyre er et sensitivt analyseverktøy for rask deteksjon av både androgene og anti-androgene miljøgifter. I tillegg så viste et komparativ studie der en eksponerte stingsild for de samme miljøgiftene at dette testsystemet kan benyttes til å forutsi effekter på hele organismen. Men bruken av organkulturer fra stingsild er helt klart mer pålitelig og etisk riktig en å benytte forsøksdyr. Derav representerer dette arbeidet et signifikant nyskapning innen forskningsfeltet økotoksikologi.

Personalia:
Cécile Jolly er fodt i 1976 og oppvokst i Paris, France. Hun avla sin mastergrad i Physiologi ved Université Pierre et Marie Curie, (Paris, France) i 2002. Siden juni 2003 har hun jobbet som PhD-stipendiat ved institutt for biologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.06.2007, kl. 10:15, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Cécile Jolly, epost: Cecile.Jolly@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side