Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Læring og hukommelse

    
Tambudzai Kanhema disputerer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen den 30. mars med avhandlingen:

“LTP mechanisms in the dentate gyrus in vivo: BDNF signaling, translation control, and gene function”

Som kjent, er vi alle produkter av våre omgivelser. Dette kan langt på vei forklares gjennom hjernens tilpasningsevne. Hjernen bearbeider inntrykk, lagrer informasjon og er i konstant endring. Den viktigste egenskapen bak denne tilpasningsevnen er trolig synaptisk plastisitet. Det vi si at styrken på forbindelsene mellom nerveceller, kalt synapser, ikke er fastlåst og statisk, men dynamisk og plastisk. En synapse kan bli forsterket eller hemmet.

Vedvarende endringer i synapsene er trolig grunnlaget for hukommelse, noe som påvirker atferden vår over tid. I denne avhandlingen har man undersøkt en type plastisitet som kalles langtidspotensiering, LTP, i hippocampus-området hos rotte. LTP er en vedvarende økning av synaptisk styrke og hippocampus er viktig for hukommelse hos både rotter og mennesker.

Avhandlingen tar for seg de mekanismer, dvs nervecellens kjemi, som ligger bak LTP. Hovedfokuset for dette studiet har vært vekstfaktoren, ”brain-derived neurotrophic factor”, BDNF. BDNF er viktig for utviklingen av nerveceller, mens funksjonen i den voksne hjerne er mer uklar. Arbeidet viser at BDNF utløser LTP ved å stimulere genekspresjon og proteinsyntese. Det er funnet at ett bestemt gen, Arc, er avgjørende. I motsetning til andre gener, blir mRNA for Arc fraktet langt fra cellekjernen og ut til synapsen. Videre er det funnet at BDNF aktiverer proteinsynteseapparatet ved synapsen slik at proteiner som Arc dannes lokalt og kun vil påvirke aktiverte synapser.

Avhandlingen gir ny kunnskap om hukommelse på nervecellenivå. Denne forståelsen er viktig med tanke på utviklingen av behandlingstilbud ved sykdommer der hjernens plastisitet er svekket, for eksempel ved Alzheimers sykdom og depresjon.

Personalia:
Tambudzai Kanhema er født i Zimbabwe i 1966. Hun er utdannet Cand. Scient. i biokjemi fra Universitetet i Bergen i 1999 og har arbeidet med doktorgraden ved Institutt for biomedisin ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.03.2007, kl. 14:30. Oppgitt emne: ” Molecular mechanisms of synaptic plasticity.”
Sted: Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.03.2007, kl. 12:15, Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Tambudzai Kanhema, tlf. 55 58 63 90, epost: tambudzai.kanhema@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side