Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Venøs leversirkulasjon hos fosteret

Jörg Kessler   

Cand.med. Jörg Kessler disputerer tirsdag 26 juni for PhD graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Portal and umbilical venous distribution in the human fetus. A longitudinal ultrasound study”

Epidemiologiske studier viser en sammenheng mellom lav fødselsvekt og økt risiko for hjerte-karsykdom og type 2 diabetes senere i livet. Det er mange holdepunkter for at forhold i fosterlivet, som for eksempel morkakefunksjon, påvirker helse i voksen alder. Mekanismene bak dette er lite kjent.

Leveren som organ står sentralt i stoffskiftet gjennom hele livet. Dyreeksperiment har vist at fostervekst påvirkes av venøs leverblodstrøm gjennom endring i produksjon av vekstfaktorer. Kunnskap om leversirkulasjonen hos menneskefoster er begrenset, men forskning har vist, at blodstrømmen til leveren påvirkes av mors kosthold og kroppsbygning. Moderne ultralydteknologi gjør det mulig å undersøke fosteret på en ikke invasiv måte og kan fremskaffe ny viten om sirkulasjonsforandringene i fosterleveren gjennom svangerskapet. 160 friske gravide kvinner ble i andre halvdel av svangerskapet undersøkt med ultralyd 4-5 ganger. Blodstrømshastighet og kardiameter ble målt i navlevene, ductus venosus og fosterets portvene og volumblodstrøm beregnet.

Det ble etablert en reproduserbar metode for måling av blodstrømmen i fosterets portvene, som økte spesielt de siste ukene før fødsel. Mesteparten av venøst blod til fosterleveren kom fra morkaken gjennom navlevenen, men portvenens andel økte gradvis gjennom svangerskapet og utgjorde 20% av all venøs blodtilførsel til leveren ved termin. Vannskillet mellom navlevene og portvenesirkulasjonen lå vanligvis i høyre leverlapp. Det ble også funnet en sammenheng mellom total venøs blodtilførsel til leveren og fødselsvekt, noe som støtter en mulig forbindelse mellom leverperfusjon og fostervekst. Studien bekrefter at blodsirkulasjonen i fosterleveren er påvirkelig av ytre faktorer: Fostre som bæres av mødre med lite vektøkning i svangerskapet forskyver venøs blodtilførsel til fordel for venstre og på bekostning av høyre leverlapp.

Studien har etablert undersøkelsesmetoder og fremskaffet viten, som danner grunnlag for videre forskning om sirkulatorisk tilpasning i fosterlivet og konsekvenser for voksen helse. En av de nye metodene er spesielt egnet til å påvise omfordeling i leversirkulasjonen på en enkel måte og vil kunne brukes til diagnostikk og overvåking av syke fostre, spesielt der det er morkakesvikt.

Avhandlingen utgår fra Institutt for klinisk medisin og er utført ved Seksjon for fostermedisin-Ultralydlaboratoriet, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Personalia:
Jørg Kessler ble født i Tyskland i 1970 og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Greifswald (Tyskland) i 1996. Han ble ansatt ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus i 2002 og ble spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 2004. Fra 2004 til 2007 har han vært stipendiat, finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.06.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: Fetal responses to chronic hypoxemia and their effects on later outcome
Sted: Auditoriet, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.06.2007, kl. 10:15, Auditoriet, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Jørg Kessler, tlf. 55 97 42 00, epost: jorg.kessler@kk.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side