Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Eksponering for benzen og effekter på blod hos offshore-arbeidere

Jorunn Kirkeleit   
Jorunn Kirkeleit disputerer fredag 4. mai 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Benzene exposure and hematological effects in offshore workers exposed to crude oil”.

Benzen er et aromatisk hydrokarbon som er en naturlig bestanddel av råolje, naturgass og produsert vann. Benzen har en skadelig effekt på det bloddannende system, og langvarig eksponering kan forårsake akutt myelogen leukemi. Det er fortsatt usikkerhet rundt hvilken risiko lav eksponering for benzen forårsaker, og om det er en sammenheng mellom benzen og andre ondartede blodsykdommer.

Avhandlingen omfatter studier av offshorearbeideres nåværende eksponering for benzen, benzens akutte effekter på immunsystemet og sammenhengen mellom arbeid offshore og risiko for å utvikle ondartede blodsykdommer. Mer kunnskap om dette er viktig for å øke vår forståelse av mekanismene bak benzens hematotoksiske og kreftfremkallende effekt, og for å gi arbeidslivet bedre forutsetninger for å igangsette arbeidsmiljøtiltak som beskytter arbeidstakerne fra eksponering som kan forårsake arbeidsrelatert sykdom.

Det ble funnet at eksponeringen for benzen er lav under vanlig drift, men at enkelte arbeidsoperasjoner kan gi en eksponering over den tillatte grenseverdien for benzen. Offshore-arbeiderne tok opp benzen i kroppen, og i en gruppe arbeidstakere resulterte opptaket i en akutt demping av immunparametrene IgM, IgA og CD4 T hjelpeceller. Verdiene lå innenfor normalområdet, og betydningen av dempingen av immunsystemet for arbeidstakernes helse er foreløpig ikke kjent. Videre ble det funnet at arbeidstakere som har arbeidet offshore i perioden 1981-2003, og da særlig for de med første ansettelse før 1986, hadde en økt risiko for å utvikle akutt myelogen leukemi og multippel myelom (myelomatose). Totalt antall krefttilfeller var ikke signifikant forskjellig hos offshore-arbeidere i forhold til resten av den yrkesaktive befolkning i Norge.

PhD-studiet ble påbegynt høsten 2003, og er basert på arbeider utført ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for Arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen, med professor Bente Moen og førsteamanuensis Magne Bråtveit som veiledere.

Personalia:
Jorunn Kirkeleit (f. 1972) er fra Karmøy i Rogaland. Hun avla sin cand.scient eksamen ved Fysiologisk Institutt, Universitetet i Bergen, i 1998. Hun er nå ansatt i en post doc-stilling ved Seksjon for arbeidsmedisin med finansiering fra Helse og Rehabilitering gjennom Kreftforeningen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.05.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: “Kjemisk carcinogenese: Molekylære mekanismer med relevans for human sykdom”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.05.2007, kl. 09:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Jorunn Kirkeleit, tlf. 55 58 61 65 / 952 00 121, epost: Jorunn.Kirkeleit@isf.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side