Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Karbonflukser i Barents- og Norskehavet

Caroline Kivimäe   
Caroline Kivimäe disputerer den 17. august for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Carbon and oxygen fluxes in the Barents and Norwegian Seas: Production, air-sea exchange and budget calculations”

Avhandlingen undersøker fluksen av karbon forårsaket av biologisk produksjon og fysisk opptak av karbondioksid i havet. Verdenshavene har gjennom disse prosessene en viktig rolle i å regulere atmosfærens CO2-innhold. Før den industrielle revolusjons var atmosfærens CO2 innhold relativt konstant og karbonkretsløpet dermed omtrent i likevekt. I dag er karbonkretsløpet under kontinuerlig forandring pga. bruk av fossilt brensel, sementproduksjon og endringer i bruk av landskap. For å sette disse forandringene i perspektiv er den viktig å vite de naturlige fluksene av karbon. Denne avhandlingen fokuserer på de naturlige marina fluksene av karbon og da spesielt på karbonfluksene i Barents- og Norskehavet.

Resultatene fra de fire studiene som presenteres i avhandlingen viser at Barents- og Norskehavet utgjør opptaksområder for atmosfærisk karbondioksid på grunn av stor biologisk produksjon og avkjølningen av vannet som strømmer nord gjennom disse havene. Mengden biologisk produksjon og karbondioksidopptak fra atmosfæren kan variere stort i tid og rom i disse havene. I Barentshavet avhenger variasjonene av utstrekningen av sjøisdekket, mens årsakene for variabiliteten i Norskehavet er mer komplisert. Det Nordatlantiske vannet som strømmer gjennom Barentshavet bidrar til intermediært vann i det Arktiske hav. Det er derfor viktig å kvantifisere de karbonrelaterte prosessene i Barentshavet som modifiserer karboninnholdet i det Nordatlantiske vannet og dermed også bidrar til karboninnholdet i det Arktiske intermediære vann. Avhandlingen inneholder et karbonbudsjett for Barentshavet som viser en stor karboneksport til det Arktiske hav via det Nordatlantiske vannet og att karbonkildene i Barentshavet er større enn det som tapes gjennom sedimentasjon.

Personalia:
Caroline Kivimäe er født i 1977 og vokste opp i Växjö-traktene i Sverige. I 2001 tok hun sin mastergrad i kjemi ved Universitetet i Göteborg. Etter å ha arbeidet en tid i Göteborg flyttet hun i 2003 til Bergen hvor hun siden har jobbet på sin doktorgrad ved Geofysisk institutt, UiB, med tilknytning til Bjerknessenteret.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.08.2007, kl. 10:15, auditoriet, Geofysen.

Kontaktpersoner:
Caroline Kivimäe, tlf. 55 58 27 04, epost: caroline.kivimae@gfi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side