Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Modellering av tidlig livshistorie hos torsk

Trond Kristiansen   
Trond Kristiansen disputerer 2. mars for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Modeling early life history of cod”.

I avhandlingen benyttes numeriske modeller til å forstå hvordan vekst, fødeinntak og overlevelse av torskelarver styres av de fysiske og biologiske betingelsene definert av miljøet. Mellomårlige variasjoner i rekrutteringen til torskebestanden i Barentshavet påvirker den totale populasjonsbestanden og størrelsen på fiskekvotene. Årsakene til variasjonen er mange og kan variere fra år til år og mellom områder, men en viktig faktor er antallet individer som overlever det kritiske egg og larvestadiet frem til tidlig juvenile stadiet (5 måneder). Antallet treåringer definerer størrelsen på årsklassen, og desto flere individer som overlever de første 5 måneder, desto sterkere blir årsklassen.

Mange fysiske og biologiske faktorer i havstrømmene har stor betydning for torskelarvenes vekst og overlevelse. I avhandlingen modelleres livet til en torskelarve under varierende miljøbetingelser. Modell resultater viser at tidlig på våren i Lofoten kan et lavt antall timer med dagslys virke begrensende for veksten av torskelarvene. Torskelarver som klekkes før begynnelsen av april vil dermed mest sansynlig ikke overleve. I slutten av april er daglengden tilstrekkelig for høy vekst, mens vertikal adferd er viktig for å unngå predatorer og for å lokalisere mat. Jakten på mat krever at det er byttedyr tilgjengelig i vannsøylen, samt at lysmengden er tilstrekkelig. Om det er lite mat kan turbulens øke påtreffsraten mellom byttedyr og fisk, mens temperaturen i vannet bestemmer metabolisme og vekstpotensiale. For torskelarver er det viktig å vokse raskt, mens man samtidig unngår å bli spist av fisk og andre rovdyr. Dette innebærer en avveining mellom å finne mat eller å bli spist selv, og utløser dermed en adferd som styrer hvor i vannsøylen torskelarvene befinner seg. Adferden påvirker også utbredelsesområdet til torskelarvene siden havstrømmene varierer i dypet og larvene driver med havstrømmene. Rikelig tilgang på plankton, lys, og en høy temperatur i vannet vil være idelle kriterier for høy overlevelse og en sterk årsklasse av torsk.

Personalia:
Trond Kristiansen er født i 1974 og oppvokst i Skien. Han er utdannet cand.scient. i oseanografi ved Universitetet i Oslo i januar 2002. Fra oktober 2003 har han jobbet med doktorgraden ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.03.2007, kl. 10:15, Aud. 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Trond Kristiansen, tlf. 977 01 109, epost: Trond.Kristiansen@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side