Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Behandling og forebygging av tilbakefall etter utblokking av hjertets kransårer

Karel Kier-Jan Kuiper   

Cand. med. Karel Kier-Jan Kuiper disputerer 16.mars for PhD graden ved UiB med avhandlingen:

"Early outcome and restenosis after coronary stenting:
Intervention with stent-coatings, antioxidants and radiation."

Avhandlingen omhandler ny behandling for innsnevring i hjertets kransårer, blant annet med anvendelse av en naturlig bestanddel av kroppens celler, phosphorylcholine, og antioksidanter eller bestråling lokalt. Utblokking med innsettelse av en metallforing (stent) er den hyppigst anvendte behandlingen for angina pektoris og hjerteinfarkt og har som fordeler redusert dødelighet, kort sykehusopphold og rask retur til daglige aktiviteter. Blodproppdannelse eller ny innsnevring i blodåren pga arrvev i stentene forekommer etter behandlingen. Phosphorylcholine anvendes på overflaten av biomedisinsk utstyr for å gjøre det mindre utsatt for blodproppdannelse. Avhandlingen viste at når stentene ble overflatebehandlet med phosphorylcholine kunne blodtynnende behandling under inngrepet reduseres uten at det opptrådte blodpropp rundt metallet.

TTA er en modifisert fettsyre som har et svovelatom koblet til en vanlig mettet fettsyre. Denne forandringen fører til at TTA virker som en antioksidant og har en betennelses-hemmende effekt. Bruk av TTA reduserte tilbakefall etter utblokking ved å hemme sammentrekning av åreveggen. Analyse av fettsyrene i hjertemuskelvev ga holdepunkt for at den gunstige virkningen av TTA beror på hemming av betennelsesreaksjonen og arrvevs-dannelse etter blokking.

TTA ble også festet til stenter som var overflatebehandlet med phosphorylcholine, slik at TTA kunne bli frigjort lokalt i den syke delen av blodårene. Overraskende ble det påvist en øket arrvevdannelse i stentene. Analyse av fettsyrer i åreveggen demonstrerte at TTA forandret egenskap fra å være antioksidant og betennelseshemmende til å være pro-oksidant og å fremme betennelsesreaksjonen. En mulig forklaring er at metallet hindret TTA i å utvide blodåren idet TTA hadde god effekt når det ikke ble brukt stent.

Radioaktiv stråling kan appliseres med avansert teknikk direkte inn i selv de små blodårene rundt hjertet. Bestråling reduserte effektivt risikoen for tilbakefall etter behandling for angina pektoris. Denne effekten avtok noe over lang tids oppfølgning uten at det førte til alvorlige komplikasjoner. Avhandlingen gir godt grunnlag for videre forskning på bruk av anti-oksidanter for å hindre tilbakefall etter hjertebehandling.

Personalia:
Karel Kier-Jan Kuiper er cand. med. fra Universitetet i Groningen, Nederland. Han er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Han er overlege og invasiv kardiolog ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.03.2007, kl. 15:15. Oppgitt emne: Hvilken betydning har inflammasjon for utvikling av aterosklerose og plakkruptur i koronarkar?
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.03.2007, kl. 11:30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Karel Kier-Jan Kuiper, epost: karel.kuiper@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side