Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Gjorde vi de riktige tingene rett?

Anne Grimstvedt Kvalvik   
Cand.med. Anne Grimstvedt Kvalvik disputerer den 28. september 2007 for dr.med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Did we do the right things right? Assessing quality of care for patients with rheumatoid arthritis”.

Revmatoid artritt, RA, er den hyppigste av de betennelsesaktige revmatiske sykdommene og rammer rundt 0,5 % av befolkningen. Leddsmerter og leddstivhet er tidlige symptomer, senere kan leddødeleggelser sees. RA er en systemisk sykdom; indre organer kan rammes. Redusert livskvalitet og tapte leveår er beskrevet. Det er en kronisk sykdom som krever vedvarende oppfølging fra helsevesenet.

Doktorgradsarbeidet beskriver og analyserer behandlingsprosessen og utkomme for pasienter med RA som har vært behandlet ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Likeså blir struktur og ressurser ved sykehuset i perioden 1977-1999 beskrevet og analysert.

RA pasienter som var førstegangsinnlagt ved HSR i 1977 ble fulgt til utgangen av 1992. Pasienter med tidlig og alvorlig sykdom ble selektert for sykdomsmodifiserende behandling, men den dokumenterte varighet av slik behandling var kort i forhold til moderne forventinger. En moderat øket dødelighet sammenlignet med normalbefolkningen ble påvist.

En ny gruppe RA pasienter startet i 2001-2003 behandling med infliximab (Remicade®) og ble fulgt i 3 år. Det ble påvist en klar reduksjon i sykdomsaktivitet, men bare i en mindre del av observasjonene kunne sykdomsaktiviteten karakteriseres som lav.

I løpet av studieperioden ble sykehusets sengeavdeling redusert fra 133 til 44 og gjennomsnittlig liggetid i sengeavdelingen ble redusert fra 48 til 16 dager. En stigende andel av pasientene ble behandlet ved poliklinikkene. Pasienter med betennelsesaktige revmatiske sykdommer utgjorde hovedtyngden av innlagte og polikliniske pasienter. Det revmakirurgiske tilbudet til RA pasienter ble opprettholdt. Tverrfaglige team bestående av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom utgjorde en viktig del av sykehusets personale gjennom hele studieperioden.

Områder for kvalitetsforbedring inkluderer tidligere og mer vedvarende behandling med sykdomsmodifiserende midler med siktemål at flere RA pasienter får lav sykdomsaktivitet. Studier andre steder har gitt holdepunkter for at dette reduserer smerter og funksjonstap på kort sikt og bedrer langtidsutsiktene. Pasientinntak kan planlegges for å sikre og videreutvikle kompetanse innen alle kategorier revmatologiske lidelser og aktuelle revmakirurgiske problemstillinger.

Personalia:
Anne Grimstvedt Kvalvik er født i 1954 og er oppvokst i Haugesund. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1979 og ble godkjent spesialist i Revmatologi i 1989. Hun arbeider som overlege/enhetsleder for Enhet for forskning, opplæring og utvikling ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Arbeidet utgår fra Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og er finansiert og gjennomført ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.09.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "The best health outcomes reported in rheumatoid arthritis and the structures or processes utilized to achieve such results - reflections for future rheumatology"
Sted: Store auditorium, 3.etg. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.09.2007, kl. 10:15, Store auditorium, 3.etg. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Anne Grimstvedt Kvalvik tlf. 52 80 50 00, epost: anne.grimstvedt.kvalvik@hsr.as
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side