Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mestring og livskvalitet

Eva Langeland   
Eva Langeland disputerer 16. november 2007 for dr.polit-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Opplevelse av sammenheng og livskvalitet hos personer som lider av psykiske helseproblemer.
- En intervensjonsstudie i samtalegrupper med fokus på salutogenese".

Psykiske helseproblemer er stadig økende og mesteparten av behandlingen foregår i dag utenfor institusjon. Dette har skapt behov for økt kunnskap om hva som skaper mestring og livskvalitet blant personer med psykiske helseproblemer. Selv om teorien om salutogenese (fokuserer på faktorer som skaper helse) gir en grunnleggende forståelse for hvordan mestring (definert som opplevelse av sammenheng) kan skapes, er ikke dette blitt tilstrekkelig utforsket i forhold til behandling av psykiske helseproblemer. Avhandlingen vurderer betydningen av å fokusere på mestring og livskvalitet hos hjemmeboende personer med langvarige psykiske helseproblemer.

I første del av avhandlingen utvikles et gruppeterapitilbud basert på positive, helsefremmende (salutogene) terapiprinsipper. Programmet består av ett møte ukentlig i 16 uker pluss hjemmeoppgaver. Hovedfokus er at deltagerne skal få innsikt i egne og andres ressurser og lære seg å bruke disse for å kunne øke opplevelsen av mestring. Mestring blir forstått som et samspill mellom personen, hennes /hans nettverk og strukturene i samfunnet. Terapiprogrammet ble testet ut ved at en gruppe fikk samtalegruppe i tillegg til vanlig oppfølging og en annen gruppe(kontrollgruppe) kun fikk ordinær behandling. Samtalegruppen økte signifikant i opplevelse mestring sammenlignet med kontrollgruppen. I tillegg ble samtalegruppene evaluert som nyttig eller svært nyttig for økt psykisk helse av bortimot samtlige deltagere,

I siste del av arbeidet sammenlignes livskvalitet mellom gruppen med psykiske helseproblemer og et representativt utvalg av den generelle befolkning i Norge. Resultatet viser at gruppen med psykiske helseproblemer har betydelig lavere livskvalitet på alle livsdomèner enn den generelle befolkningen. Dette korresponderer med deres høye symptombelastning. Videre viser resultatene at mestringsnivå i motsetning til grad av symptombelastning kan forutsi endring av livskvalitet i løpet av ett år.

Avhandlingen kaster lys over prosesser som kan forbedre mestring og livskvalitet. Studien indikerer at selv om man har alvorlige psykiske helseproblemer, er man i stand til å mobilisere mestringsressurser. Å øke opplevelse av sammenheng ved å anvende salutogene terapiprinsipper synes viktig for å kunne forbedre mestring og livskvalitet hos personer med psykiske helseproblemer.

Personalia:
Eva Langeland er født og oppvokst i Bergen. Hun ble utdannet sykepleier i 1978 og psykiatrisk sykepleier i 1981 og har arbeidet klinisk i 6 år. Fra 1987 har hun vært ansatt ved Høgskolen i Bergen. Hun er cand.polit fra Universitetet i Bergen i 1994. I perioden 2003 til 2007 har hun vært stipendiat og forsker ved Høgskolen i Bergen og dr. polit student ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.11.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Helse, livskvalitet, mestring og Antonovskys "sense of coherence": Hvordan henger disse begrepene sammen og hva skiller dem?
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.11.2007, kl. 10:15, Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Eva Langeland, tlf. 55587869, epost: eva.langeland@hib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side