Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Konkurranse mellom marine mikroorganismer

Trond Karsten Løvdal   
Cand. scient. Trond Karsten Løvdal disputerer 29. mars 2007 for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Competition between marine osmotrophs for phosphorus and nitrogen; Implications for the microplanktonic food web”

Planteplankton og bakterier er mikroorganismer som skaffer seg næringsstoffer ved opptak av oppløst materiale. Fosfor (P) og nitrogen (N) er sentrale næringsstoffer som begrenser veksten av planteplankton og bakterier i ferskvann og, som forskning i senere år har vist, i mange marine systemer. Når det er for lite av de uorganiske formene for P og N til å dekke mikroorganismenes næringsbehov må de bryte ned organisk materiale enzymatisk for å kunne opprettholde veksten. Sammensetningen av det marine økosystemet er i stor grad avhengig av konkurransen som oppstår mellom planteplankton og bakterier for slike næringsstoffer. Det er stor usikkerhet knyttet til utfallet av denne konkurransen. Løvdal har i sitt forskningsarbeid forsøkt å finne ut hvordan opptaket av organiske, så vel som uorganiske former for P og N, fordeles mellom planteplankton og bakterier. Resultater fra feltarbeid viser at planteplankton og bakterier er omtrent likeverdige konkurrenter for både organiske og uorganiske former for P, mens planteplankton er dårlige konkurrenter med tanke på organisk N. Dette betyr at det marine økosystemet kan være ulikt strukturert i P-begrensede vs. N-begrensede havområder, noe som blant annet kan ha betydning for klimaet via den globale karbon-syklusen fordi løst organisk karbon kan tenkes å akkumulere raskere i P-begrensede enn i N-begrensede systemer.

Avhandlingen inneholder også teoretiske og eksperimentelle forklaringer på hvordan mikroorganismer som konkurrerer om det samme næringsstoffet kan leve sammen. Tidligere har man trodd at små celler var konkurransemessig overlegne på grunn av større forhold mellom overflate og volum. Løvdals studier viser imidlertid at noen store mikroorganismer kan konkurrere på lik linje med de små. Strategien som tillater dette innebærer at de benytter seg av en ikke-begrensende ressurs til å øke i størrelse.

Personalia:
Trond K. Løvdal er født i 1972 og oppvokst i Stryn. Han tok sin cand. scient. eksamen i mikrobiologi ved Universitetet i Bergen i 2001. Samme år ble han tilsatt som stipendiat ved Institutt for Mikrobiologi, nå Institutt for Biologi, ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.03.2007, kl. 09:15, Auditorium 101, Jahnebakken 5

Kontaktpersoner:
Trond Løvdal, epost: trond.lovdal@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side