Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Engelskopplæring i Norge

Ragnhild Lund   
Ragnhild Lund disputerer fredag 19. oktober for dr.art.-graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Questions of Culture and Context in English Language Textbooks - A Study of Textbooks for the Teaching of English in Norway.”

Kommunikasjon er et nøkkelord i engelskopplæringen i Norge, og elevene skal gjøres i stand til, og oppmuntres til, å bruke språket i møter med mennesker fra andre land og kulturer. De siste læreplanene (L-97 og LK-06) understreker at slike møter ikke bare medfører språklige, men også kulturelle, utfordringer. I tillegg til rene språkferdigheter må elevene derfor utvikle en evne til å bruke språket i ulike situasjoner og kulturelle kontekster, og læreplanene påpeker at innsikt i og forståelse for både egen og andres kulturbakgrunn er et sentralt punkt her.

Lunds doktorgradsarbeid tar utgangspunkt i disse målsettingene og undersøker hvordan elever i den norske ungdomsskolen kan hjelpes til å nå dem. Ettersom læreboka har en svært sentral plass i norske klasserom, har jeg tatt for meg fire læreverk (skrevet etter L-97) og analysert hvordan og i hvilken grad de legger til rette for arbeid med kontekst og kultur som del av opplæringen i engelsk.

Hovedkonklusjonen er at, selv om bøkene presenterer mye stoff fra den engelsktalende verden, så legger de liten vekt på å utvikle elevenes evne til å bruke språket i ulike sammenhenger og forholde seg til mennesker med en annen kulturbakgrunn enn deres egen.
Informasjon om andre kulturer er faktaorientert og knyttet til nasjoner, primært Storbritannia og USA, og ikke til lokale kontekster der mennesker møtes og kommuniserer. De tekstene, primært skjønnlitterære, som gir et visst innblikk i dagligdagse situasjoner og i sammenhengen mellom språk og kontekst brukes i all hovedsak som utgangspunkt kun for tradisjonelle språktreningsoppgaver.

Personalia:
Ragnhild Lund (f 1952) er vokst opp i Trondheim. Etter lærerprøva og engelsk hovedfag (1979) har hun først og fremst arbeidet med engelsk innenfor lærerutdanningen (ved Høgskolene i Nesna og Vestfold). Doktorgradsarbeidet ble påbegynt da hun var Fulbright scholar ved University of Colorado / Boulder i 1999/2000.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.10.2007, kl. 09:30, Auditoriet i U. Pihls hus

Kontaktpersoner:
Ragnhild Lund, epost: Ragnhild.Lund@hive.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side