Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye kandidater for utvikling av bedre diagnostikk og vaksiner mot tuberkulose

Hiwa Målen   

Hiwa Målen disputerer onsdag 12. desember 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Secreted proteins and surface markers on tubercle bacilli”

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) kalles gjerne tuberkelbasiller og er en bakterie som forårsaker tuberkulose (TB). Man regner med at en tredjedel av verdens befolkning er smittet med tuberkelbasiller og av disse utvikler 8-10 millioner mennesker aktiv sykdom og hvorav 2 millioner dør hvert år. Tuberkelbasiller sprer seg i luft fra en person til en annen. Basillene blir spredd til luften når en person med TB nyser eller hoster, og blir fanget opp av personer som puster inn den samme luften. Basillene kan da slå seg ned i lungene til den som blir smittet og vokse opp der. I noen tilfeller kan basillene spre seg videre via blodet til andre deler av kroppen slik som nyrene, ryggmargen, sentralnervesystemet og hjernen. Behandling av tuberkulose er tidskrevende og kostbar. Den eneste vaksinen mot tuberkulose (BCG) ble utviklet på begynnelsen av 1900 tallet og gir ca 80 % beskyttelse i Norge, mens i en del utviklingsland har den vist seg å gi liten effekt. På grunn av denne variable effekten samt at antibiotikaresistente Mtb stammer nå er i ferd med å bli et stort problem, er det en økende anderkjennelse for at nye strategier for bekjempelsen av sykdommen er nødvendig og påtrengende. Det er behov for bedre vaksine og bedre metoder til å diagnostisere aktiv tuberkulose. Dette doktorgradsarbeidet har kartlagt proteiner som blir aktivt eksportert av bakterien fordi disse proteinene er særlig interessante for utvikling av nye vaksiner mot tuberkulose, og fordi noen av disse proteinene også kan benyttes til å påvise sykdom på en enkel og rimelig måte.

Mtb eksporterer mange forskjellige proteiner til overflaten av basillene og til det ekstracellulære miljøet. Disse proteinene har ulike funksjoner og bidrar med både overlevelse og bedre vekst vilkår for bakterien inni vertens celler. Proteiner som hører til den gruppen har vært i fokus i mange år og er sentrale i nesten alle fremtidige vaksiner og diagnostiske metoder for bekjempelse av sykdommen. På tross av mange forsøk på å kartlegge disse viktige proteinene, er det relativt få av dem som har blitt identifisert på grunn av vanskeligheter med å isolere dem fra de intracellulære proteinene. Identifisering av flere eksporterte proteiner vil gi nye kandidater til design av mer effektiv vaksiner og til utvikling av mer robuste diagnostiske metoder. Samtidig, vil det gi kunnskap og innsikt i de underliggende mekanismene som er involvert i samspillet mellom vert (pasient) og patogen (tuberkelbasillen).

Et hovedresultat i avhandlingen er at mange eksporterte proteiner, både løselige utskilte, og proteiner som sitter i bakterienes cellevegg og på bakterieoverflaten har blitt beskrevet for første gang. Målen har også oppdaget 4 nye antigen-kandidater som kan undersøkes videre i forbindelse med utvikling av diagnostiske metoder og vaksiner.

Personalia:
Hiwa Målen er født i 1975 og oppvokst Suleimania i Nord Irak. Han avla mastergradseksamen ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen i 2004. Deretter gikk Målen over i en stipendiatstilling ved Seksjon for mikrobiologi og immunologi ved Gades institutt, Universitetet i Bergen og Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.12.2007, kl. 15:00. Oppgitt emne: “Is it possible to distinguish between latent and active Mycobacterium tuberculosis infection?“
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.12.2007, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Kontaktpersoner:
Hiwa Målen, tlf 55 97 46 23, epost: hiwa.malen@gades.uib.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side