Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Revmatoid artritt og psoriasisartritt

Tor Magne Madland   
Cand. med. Tor Magne Madland disputerer den 14. desember for dr. med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Calprotectin (S100A8/A9) and S100A12 in inflammatory arthritis”.

Revmatoid artritt og psoriasisartritt er de to hyppigste former for leddgikt. I avhandlingen studeres sammenheng mellom kliniske sykdomsmål ved disse sykdommer og blodprøver, nærmere bestemt såkalte S100 proteiner. Disse gjenspeiler hvor aktiv den revmatiske betennelsen er, og blir sammenlignet med blodprøvene ”senkning” og CRP. Sammenheng til røntgenologiske leddforandringer og sykdomsmanifestasjoner utenom ledd er også studert. I avhandlingen er forekomst av psoriasisartritt i Hordaland undersøkt, og det ble funnet at 0,2 % av den voksne befolkningen har denne formen for leddgikt. Sykdomsmanifestasjoner og medikamentell behandling for sykdommen ble kartlagt. I en del av avhandlingen ble effekter av kosttilskudd i form av selolje studert hos personer med psoriasisartritt, dette ble gjort i samarbeid med NIFES (nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning). De forsøkspersonene som tok selolje i 2 uker fikk påvist en gunstig endring i fettsyresammensetning i blodprøver, og de registrerte en subjektiv bedring i løpet av forsøket. Undersøkelsen hadde imidlertid verken omfang eller varighet til å trekke konklusjoner om langtidsvirkning av seloljetilskudd ved revmatiske sykdommer, og gir ikke grunnlag for å vurdere om selolje er gunstigere enn tran. Studien viste at personer med psoriasisartritt hadde noe høyere utskillelse av calprotectin i avføring enn normalt, noe som kan tyde på lette betennelsesforandringer i tarmen.

Personalia:
Tor Magne Madland er født i 1962 og er oppvokst i Bergen. Han avla medisinsk embetseksamen i 1988 i Trondheim og ble godkjent spesialist i revmatologi i 1997. Han arbeider som overlege ved revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, og har siden 2003 vært stipendiat i 50% stilling ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Hovedveileder for avhandlingen har vært professor dr. med. Johan G. Brun.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2007, kl. 10:15, Store auditorium, sentralblokken ved Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Tor Magne Madland, epost: tor.madland@helse-bergen.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side