Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Uføretrygdede med ryggplager tilbake i arbeid

    

Liv Heide Magnussen disputerer torsdag 15. mars 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Returning disability pensioners with back pain to work”

Korsryggsmerter er i dag en av de vanligste årsaker til nedsatt funksjon og arbeidsevne. Det har vært en stadig økning i uføretrygding på grunn av korsryggsmerter og dette har store individuelle og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Svært få som har varige uføreytelser gjenopptar arbeidet. I avhandlingen vurderes muligheten for å bringe uføretrygdede med ryggplager tilbake i arbeid. En gruppe personer som hadde mottatt uføretrygd i flere år og med en rygglidelse som årsak til sin uførhet ble undersøkt.

I første del av avhandlingen belyses opplevde barrierer mot å vende tilbake til arbeidslivet. Negative erfaringer med tidligere arbeidssted og med selve uføreprosessen var barrierer som ble nevnt. Manglende arbeidsevne, lav selvfølelse og ugunstige økonomiske overgangsordninger er andre forhold som ble løftet frem. For å lykkes med å gjenoppta arbeid er det behov for tett oppfølging, hjelp og støtte fra alle parter i tilbakeføringsprosessen, tilgang på fleksible arbeidsplasser og tryggere økonomiske overgangsordninger.

Fysisk og psykisk helse kan påvirke tilbakeføring til arbeid. Generelt hadde de uføre mye plager, både av fysisk og psykisk karakter. Fysisk helse var bedre i den gruppen uføre som var motiverte for å komme tilbake i arbeid. De hadde også mindre frykt for å holde seg i aktivitet.

I siste del av arbeidet ble det vurdert om et kortvarig tverrfaglig tiltak økte sjansen for å komme tilbake i arbeid. Tiltaket ga ingen umiddelbar effekt på tilbakeføring til arbeid, men dobbelt så mange av dem som hadde gjennomgått tiltaket var likevel kommet i en arbeidsrelatert prosess sammenliknet med dem som ikke fikk dette tilbudet. De som i utgangspunktet var motiverte og hadde minst plager hadde størst sjanse for å lykkes.

Avhandlingen utgår fra Institutt for utdanning og helse, Universitetet i Bergen.

Personalia:
Liv Heide Magnussen er født og oppvokst i Ålesund og senere i Kristiansund. Hun ble utdannet fysioterapeut i 1979 og har arbeidet klinisk i 20 år. Hun er cand. san. fra Universitetet i Bergen i 1999, og i perioden fra 2003 til 2005 har hun vært forsker ved Unifob Helse, Universitetet i Bergen. Fra 2006 har hun vært ansatt ved Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.03.2007, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Vurdering av funksjonsevne blant sykmeldte med muskel- og skjelettplager. Sammenligning av objektiv testing og pasientens egenopplysninger med hensyn til validitet og reliabilitet."
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.03.2007, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Liv Heide Magnussen, tlf: 55 58 56 31, epost: liv.magnussen@hib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side