Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hormonforstyrrelser hos Atlantisk torsk etter eksponering for alkylfenoler fra oljeproduktionsvand

Sonnich Meier   
Sonnich Meier disputerer 15. juni for dr.scient- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Effects of alkylphenols (C4-C7) on the reproductive system of Atlantic cod (Gadhus morhua).”

Olje- og gassutvinningen i Nordsjøen medfører store utslipp av forurenset produksjonsvann. I 2005 ble det sluppet ut 150 millioner kubikkmeter produksjonsvann fra norsk sektor i Nordsjøen. Til sammen inneholdt dette vannet 3000 kubikkmeter olje, og store mengder av andre kjemiske stoffer som er naturlig forekommende i produksjonsvann. En gruppe av disse, langkjedete alkylfenoler, regnes å være blant de mest skadelige stoffene i produksjonsvann. Alkylfenoler er kjent for å kunne føre til hormonforstyrrende effekter i fisk. I 2005 utgjorde utslippene i norsk sektor av slike stoffer med produksjonsvann til sammen 14 tonn.

Avhandlingen omhandler langtidseffektene av alkylfenoleksponering på torsk. Det er funnet at alkylfenoler, selv i meget lave konsentrasjoner, har en lang rekke biologiske effekter hos torsk. De viktigste funn viser at alkylfenoler hemmer utviklingen av gonadene (kjønnsorganene) hos både hunn- og hannfisk, og dermed kan forstyrre fiskens reproduksjon. Avhandlingen beskriver i tillegg ny utvikling av analysemetoder for bestemmelse av alkylfenoler i produksjonsvann og fiskevev.

Personalia:
Sonnich Meier er født og oppvokst i Silkeborg, Danmark. Han er utdannet Cand. scient i kjemi ved Universitetet i Bergen i 1997, og har siden jobbet på Havforskningsinstituttet i Bergen. Doktorgraden skal forsvares ved Molekylærbiologisk Institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2007, kl. 10:15, Stort Auditorium, Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Sonnich Meier, tlf. 55 23 63 04, epost: sonnich.meier@imr.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side