Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Lekker det stoffer ut fra tannfyllinger i plast?

Vibeke Barman Michelsen   
Vibeke Barman Michelsen disputerer for PhD-graden fredag 26. oktober 2007 ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

”Organic leachables from resin-based dental restorative materials. Characterization by use of combined gas chromatography - mass spectrometry"

I løpet av de siste tiår har plastbaserte fyllingsmaterialer erstattet amalgam som førstevalg av tannfyllingsmaterialer. De plastbaserte fyllingsmaterialene er komplekse med en rekke innholdsstoffer. Flere studier har vist at mange ingredienser lekker ut fra materialene, selv etter herding ved anbefalte betingelser. Det er kjent fra studier i laboratorier at noen av substansene i de plastbaserte materialene kan, doseavhengig, gi celledød, endringer i genmaterialet eller ha østrogenhermende effekter. Allergi mot ingredienser er også funnet både hos pasienter og tannhelsepersonell. Det er derfor viktig å utvikle presise og pålitelige metoder for vurdering av eksponering for disse stoffene.

Målet med studien har vært å identifisere og mengdebestemme substanser som frigies fra ulike typer av plastfyllingsmaterialer omgitt av en væske. En rekke stoffer fra flere materialer ble identifisert og mengdebestemt. Mange av de frigitte substansene er ikke oppgitt i produktenes materialdatablad. Forskjeller mellom materialene ble observert både når det gjelder type og mengde av utlekksstoffer.

Avhandlingen har gitt ny kvalitativ, og ikke minst kvantitativ, kunnskap om utlekkbare organiske substanser fra plastbaserte fyllingsmaterialer. Analysemetoden som er beskrevet, er et verktøy som kan brukes ved undersøkelser av biologisk egnethet av plastfyllingsmaterialer. Metoden er validert og etablert på Odontologisk institutt – Oral farmakologi. Dette omfatter hele prosedyren fra prøvetaking til endelig analyse. Metoden er velegnet til framtidige studier av utlekksstoffer i spytt fra pasienter med nye plastbaserte tannfyllinger, og den etablerte kompetanse kan også bidra til kunnskap om andre biomaterialer.

Personalia:
Vibeke Barman Michelsen født i 1958 og utdannet cand.odont. ved Universitetet i Bergen i 1982. Siden har hun arbeidet i privat praksis. I perioden 2000-2007 har Michelsen vært stipendiat i 50 % stilling ved Odontologisk institutt – Oral farmakologi. Prosjektet er utført i samarbeid med Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, Institutt for farmasi - Avdeling for legemiddelkjemi. Michelsen har siden 1998 vært instruktørtannlege og universitetslektor ved Det odontologiske fakultet, fagområdet kariologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.10.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Dentala polymerbaserade direkta fyllningsmaterial. Översikt avseende kemiska likheter och skillnader satt i ett biologiskt sammanhang."
Sted: Auditorium 1, Det Odontologiske Fakultet, Årstadveien 17

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.10.2007, kl. 09:15, Auditorium 1, Det Odontologiske Fakultet, Årstadveien 17

Kontaktpersoner:
Vibeke Barman Michelsen, tlf. 55 97 5553, epost: vibeke.michelsen@odont.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side