Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kan Ekofiskfeltet produsere olje i 50 år til?

Robert Wilhelm Moe   
Robert Wilhelm Moe disputerer mandag 11. juni for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Oil recovery by waterflooding fractured chalk at different wettabilities”.

Oljen i Ekofiskområdene utvinnes hovedsakelig fra kalksteinsreservoarer, 2500 – 3500 meter under havbunnen, hvor store mengder olje er lagret i utallige små porer og mikrosprekker. I 1972, ble det anslått at man kunne utvinne i størrelsesorden 17% av oljen som var lagret i Ekofisk-reservoarene. Ved å utvikle ny teknologi, datasimuleringsverktøy og bruke nye forskningsresultater, regner man i dag at det kan være mulig å produsere rundt 50% av oljemengdene i kalksteins-reservoarer. Dette betyr at hele Ekofiskområdet, som etter opprinnelige planer allerede skulle vært nedstengt, nå fortløpende oppgraderes for produksjon i nye 50 år.

Det er en stor utfordring for ingeniørene å få oljen til å strømme ut av kalksteinsbergearten og inn mot produksjonsborehullene. For å øke oljeutvinningen fra slike felt pumpes vann ned i reservoaret for å opprettholde produksjonstrykket, samtidig som vannet benyttes til å drive oljen inn mot produksjonsbrønnene. Det er mange komplekse forhold som styrer hvordan oljen og vannet beveger seg gjennom reservoaret. Kalksteinensbergartens fuktegenskaper er spesielt viktig i slike oljereservoarer da denne bestemmer bergartens evne til å trekke til seg vann og avgi olje. Fuktegenskapene og strømnigsmønsteret til oljen og vannet er derfor nøkkelparametere for å bestemme oljefeltenes utvinningspotensiale og utvinningsstrategi.

Doktorgradsarbeidet omfatter laboratorieforsøk og datasimulering av oljeutvinning og strømnings- mønsteret for vann og olje i oppsprukne kalksteinsmodeller. Avhandlingen beskriver sprekkenes innvirkning på både mengden olje som blir produsert og på hvordan væskene strømmer i reservoaret. Selv med sprekker og mindre gunstige fuktegenskaper i kalksteinen, er det likevel stort potensiale for å oppnå en høy oljeutvinningsgrad. Forsøkene viser at ved en hydraulisk kontinuerlig vannfase over sprekkene, vil injisert vann fortsatt fortrenge oljen i reservoarbergarten fremfor å følge sprekkene. Datasimulering av laboratorie forsøkene viser at simuleringsverktøyene kan gjenskape de eksperimentelle resultatene, slik at man kan forstå og utnytte metodene for å øke utvinningen fra feltene offshore.

Arbeidene i doktoravhandlingen er et ledd i prosjektet ”Oljeutvinning fra oppsprukne kalk reservoarer” ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB. Veileder har vært Prof. Arne Graue.

Personalia:
Robert Wihelm Moe er født i 1974, og oppvokst i Bergen. Han avla sin cand. scient eksamen ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen i 1999. Dr. scient studiet ble påbegynt våren 2000 og arbeidet er utført ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB og ved ConocoPhillips’ forskningssenter i Oklahoma, USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.06.2007, kl. 13:15, Auditorium 2, Allègaten 41 (Realfagsbygget)

Kontaktpersoner:
Robert Wilhelm Moe, tlf. 997 16 951, epost: robert.w.moe@conocophillips.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side