Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvilken relasjon eksisterer mellom arbeidshukommelse og andre språklæring?

Maurits van den Noort   
Maurits van den Noort disputerer tirsdag 18. desember 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Working Memory Capacity and Foreign Language Acquisition"

Avhandlingen undersøker relasjonen mellom arbeidshukommelse og læring av andre respektive tredje språk. Van den Noort har videreutviklet en arbeidshukommelsestest for bruk på flere språkgrupper. Testen er blitt brukt i empiriske undersøkelser av arbeidshukommelse for setninger hos forsøkspersoner som nettopp har begynt, eller er på ett høyt nivå av andre og tredje språklæring. I et av arbeidene i avhandlingen har Van den Noort brukt så kalt funksjonell magnet resonans avbildning (fMRI). Dette for å videreutvikle språkproduksjonsforskning i MR-skanneren som er et nødvendig skritt for å bruke verbale arbeidshukommelsestester i MR-skanneren i fremtiden. Avhandlingen tar også opp sentrale metodologiske problemstillinger innenfor forskningsfeltet. Et problem var at den testen som ble brukt i sin opprinnelige form var ulik utformet for de forskjellige språkene. På grunn av dette kunne en ikke sammenlikne testgrupper fra ulike språkområder. Van den Noort har vist at en oppnår like resultater mellom testgrupper også mellom ulike språk. Såkalt reliabilitet og validitet ved testen er undersøkt og vist å være tilfredsstillende, hvilket er et viktig argument hvis testen skal brukes i anvendt og klinisk forskning.

I et annet empirisk arbeid ble det funnet, i motsetning til tidligere forskning, signifikante forskjeller på arbeidshukommelsestestene. Denne forskjellen fant en mellom det første, andre, og tredje språket for ulike komponenter av arbeidshukommelsen. I et tredje arbeid ble forsøkspersonene testet med ulike arbeidshukommelsestester og med setninger med spesielt syntaktisk struktur. Tidligere forskning har vist at setninger med objektrelative leddsetninger stiller større krav til arbeidshukommelse enn subjektrelative leddsetninger. Resultatene viste at signifikante forskjeller i prosessering av objekt- og subjektrelative leddsetninger kun ble funnet hos forsøkspersoner som befinner seg på et høyt kunnskapsnivå for andre- og tredjespråk.

Avhandlingen utgår fra Det psykologiske fakultet, og fMRI-gruppen i Bergen.

Personalia:
Maurits van den Noort (f. 1977) er oppvokst i Oudenbosch og Bosschenhoofd ved Breda i Nederland. Han er utdannet som sosial- og nevropsykolog fra Radboud universitetet i Nijmegen, hvor han studerte fra 1996 til 2001. Han har jobbet som forsker ved lingvistikk avdelingen i Nijmegen fra 2002-2003 og som doktorgradsstipendiat ved Avdeling for biologisk og medisinsk psykologi fra 2004-2007 med professor Kenneth Hugdahl som veileder. Fra januar 2008 tiltrer han som postdoktor ved Behavioural Science Institute i Nijmegen, Nederland.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.12.2007, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Neurocognition of second language acquisition"
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.12.2007, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Maurits van den Noort, tlf: 55 58 62 05, epost: maurits.noort@psybp.uib.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side