Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Modellering av bakterievekst i oljereservoar

Hege Ommedal   
Hege Ommedal disputerer 30. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Hydrocarbon degradation under sulphate-reducing conditions – The implications of sea water flooding and produced water re-injection on reservoir souring.”

Når olje og gass utvinnes fra et oljereservoar injiseres ofte sjøvann for å opprettholde trykket i reservoaret. Sulfat fra sjøvann i kombinasjon med råolje, som naturlig finnes i reservoaret, gir gode vekstbetingelser for anaerobe sulfatreduserende bakterier (SRB) som produserer den giftige og korrosive gassen hydrogensulfid (H2S). Denne uønskete prosessen kalles reservoarforsuring. For best mulig å kunne kontrollere og bekjempe vekst av SRB i sjøvannsflømmete oljereservoar er det viktig å vite hvordan disse bakteriene utnytter råolje som karbon- og energikilde og hvilke faktorer som kontrollerer deres aktivitet.

En målsetning i dette PhD-prosjektet har vært å studere vekst av hydrokarbonnedbrytende SRB og vekstkontrollerende faktorer. Kilden for slike bakterier har vært en sjøvannsflømmet oljereservoarmodell i laboratoriet. Resultatene viste at oljenedbrytende bakteriesamfunn har potensial til å bryte ned flere klasser av oljekomponenter samtidig og at ulike hydrokarbonnedbrytende SRB utnytter ulike klasser av hydrokarboner.

Norske myndigheter har pålagt oljeindustrien strenge restriksjoner når det gjelder utslipp av kjemikalier til sjø. Dette betyr at alt vann som tas ut av reservoaret sammen med olje og gass (produsertvann) må renses før det slippes ut. Dette er en kostbar og arbeidskrevende prosess og et alternativ kan være å reinjisere produsertvannet til reservoaret som trykkstøtte. Produsertvann inneholder vannløselige hydrokarboner, organiske syrer, mineraler og sulfat, dvs. alle vekstkomponenter som er viktige for vekst av SRB.

Modellforsøk på laboratoriet viste at eddiksyre hadde sterkt effekt på H2S produksjonen fordi at eddiksyre ble direkte utnyttet som karbon- og energikilde av sulfatreduserende bakterier. Samtidig ble vekst på oljekomponenter stimulert, noe som ytterligere forsterket H2S-produksjonen. Disse resultatene viste at reinjeksjon av produsertvann kan stimulere vekst av SRB på ulike måter og øke potensialet for reservoarforsuring.

Personalia:
Hege Ommedal er født i 1969 og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet cand. scient. i mikrobiologi ved Universitetet i Bergen i 2001, og har arbeidet med hydrokarbonnedbrytende SRB både tilknyttet et forskningsprosjekt og i sin doktorgrad. Hun er i dag ansatt som seniorkonsulent på Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.11.2007, kl. 10:15, Auditoriet 101, Jahnebakken 5

Kontaktpersoner:
Hege Ommedal, tlf: 55 58 34 43, epost: hege.ommedal@bio.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side