Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Gigantiske isstrømmer bygget ut og formet norsk kontinentalsokkel under istidene

Dag Ottesen   
Dag Ottesen disputerer den 29. juni 2007 for dr. philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

’Ice-sheet dynamics and glacial development of the Norwegian margin during the last 3 million years’

Avhandlingen tar for seg hvordan den norske kontinentalsokkelen har utviklet seg gjennom de siste 3 millioner år. Denne perioden omfatter alle de 30-40 istidene vi har hatt på den nordlige halvkule i Pliocene-Pleistocene, og det spektakulære norske kyst- og fjordlandskapet er hovedsakelig et resultat av isbreenes erosjon. Det eroderte materialet har breene lagt fra seg ute på sokkelen. Over 1000 m med sedimenter er avsatt over store områder på den ytre delen av sokkelen. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig erosjon på den indre sokkelen og tilstøtende norske landområder på ca. 500 m.

Avhandlingen tar spesielt for seg hvordan breene som dekket Skandinavia, Barentshavet og Svalbard beveget seg under siste istid. Tolkning av formene på havbunnen fra Nordsjøen (57°N) i sør til Svalbard (80°N) i nord har fått fram isbevegelsesmønstre dannet under de vestlige delene av iskappene. 20 dype trau som krysser sokkelen er tolket som renner dannet av hurtige isstrømmer, som senest var aktive for 15-20 000 år siden. Disse paleo-isstrømmene var viktige for stabiliteten i iskappene, og fungerte som enorme transportbånd for sedimenter fra landområdene ut på sokkelen og ut i dyphavet.

Personalia:
Dag Ottesen er født i 1953 og oppvokst i Molde. Han er utdannet Cand. Scient. i kvartærgeologi ved Universitetet i Bergen fra 1985 og har arbeidet som forsker ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) siden da. Han hadde forskningsopphold ved Scott Polar Research Institute, University of Cambridge, høsten 2005.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.06.2007, kl. 10:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Dag Ottesen, tlf. 73 90 40 00, epost: dag.ottesen@ngu.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side