Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

ATLAS eksperimentet – jakten på ny fysikk

Ola Kristoffer Øye   

Ola Kristoffer Øye disputerer 17. januar for PhD graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

«Preparing the ATLAS experiment – SemiConductor Tracker commissioning and simulation of SUSY models»

Avhandlingen omfatter studier gjort i forbindelse med det forestående ATLAS eksperimentet ved CERN, den europeiske organisasjonen for kjerne- og partikkelfysikk.

I 2008 vil CERN ta i bruk verdens hittil største partikkelakselerator: LHC (Large Hadron Collider). LHC vil akselerere og kollidere protoner i en 27 km lang sirkulær underjordisk bane, hvor energien i kollisjonene vil være langt høyere enn ved tidligere eksperimenter. Ved å studere prosessene i disse kollisjonene håper man å få økt innsikt i naturens fundamentale mekanismer, og komme nærmere svar på spørsmål som: «Hvorfor har partikler masse, og hvorfor er massene slik de er?», «Hva består den mørke materien i universet av?» og «Hvorfor er det mer materie enn antimaterie i universet?». Det finnes i dag flere teoretiske modeller som forsøker å besvare disse og andre spørsmål, og disse modellene vil med LHC for første gang kunne etterprøves direkte.

ATLAS (www.atlas.ch) er en av fire detektorer som skal brukes for å studere proton-kollisjonene ved LHC. For å avgjøre om de observerte kollisjonene kan forklares med eksisterende modeller, er det nødvendig å gjøre simuleringer av modellene. På denne måten kan man studere hvordan en gitt modell vil manifestere seg i ATLAS, og hvordan man ved hjelp av ulike analyseteknikker kan skille alternative modeller fra hverandre.

I avhandlingen presenteres simuleringsstudier av tre ulike modeller, alle tilhørende en klasse modeller basert på SuperSymmetry (SUSY). SUSY forutsier at for hver av de kjente partikkeltypene finnes det en ny partikkeltype. Disse nye partiklene vil være tyngre og ha forskjellig spinn fra de kjente partiklene, men ellers være identiske. SUSY gir blant annet en mulig forklaring på den mørke materien i universet.

Avhandlingen presenterer også resultater fra bygging og ferdigstilling av en av deldetektorene i ATLAS: SemiConductor Tracker (SCT), et prosjekt der UiB i flere år har hatt forpliktelser. SCT vil spille en svært viktig rolle i målingen av ladde partiklers bevegelsesmengde i ATLAS, og vil utføre posisjonsmålinger med en presisjon på 23 mikrometer.

Personalia:
Ola Kristoffer Øye er født i 1977 og oppvokst i Sauda. Han er utdannet cand. scient i eksperimentell partikkelfysikk ved Universitet i Bergen 2003, og har siden jobbet med doktorgraden ved institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.01.2007, kl. 14:00, Aud 4, Allegaten 41

Kontaktpersoner:
Ola Kristoffer Øye, epost: ola.kristoffer.oye@cern.ch
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side