Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utbredelse av MS på Sardinia

Maura Pugliatti   
Maura Pugliatti disputerer fredag 30. mars 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Epidemiological studies of multiple sclerosis in a Sardinian population, insular Italy - Cluster studies and health status”.

Avhandlingen omfatter studier av utbredelse av sykdommen multippel sklerose (MS) på Sardinia i Italia, som har en høy forekomst av sykdommen. MS rammer sentralnervesystemet hos unge voksne, oftest i en alder av 20-40 år, og kan gi symptomer i form av lammelser og forstyrrelse av syn, følesans, balanse, vannlating og seksualfunksjon. Sykdommen har et uforutsigbart sykdomsforløp som oftest resulterer i en alvorlig grad av uførhet og en nedsatt livskvalitet. Årsaken til MS antas å skyldes et samspill mellom miljøfaktorer og individets genetiske anlegg.

I avhandlingen blir variasjonen i forekomsten av sykdommen over tid studert relatert til forskjellig områder av den nordlige delen av øya Sardinia. Resultatene viser at det finnes et såkalt ”hot spot” der forekomsten er høyere enn på resten av øya. Videre ble det funnet en markant økning av sykdommen i hele området i studieperioden fra 1965 til 1999.

Det ble også foretatt en såkalt ”space-time cluster analyse” der man ser på om individer som har utviklet sykdommen har bodd nærmere hverandre enn det som kunne forventes i forhold til en tilfeldig fordeling. Det ble funnet at individer som var født omtrent samtidig og som senere utviklet sykdommen hadde bodde nærmere hverandre enn det som skulle forventes i ett til tre års alderen. Dette antyder at miljøfaktorer som de er blitt eksponert for i denne alderen kan ha hatt betydning for utvikling av sykdommen.

Avhandlingen inkluderer også en sammenligning av helserelatert livskvalitet mellom en undergruppe av pasienter med relativt mild form av sykdommen og den generelle befolkning i Italia. MS pasientene skåret lavere på alle underdimensjoner av livskvaliteten unntatt smerte. Dette betyr at pasientene opplever problemer med sykdommen før disse blir registrert av helsepersonell ved vanlig kliniske undersøkelse.

Doktoravhandlingen er basert på arbeider utført i forskningsgruppen til professor Trond Riise ved Institutt for Samfunnsmedisinske fag, Seksjon for Arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen og til professor Giulio Rosati ved Istituto di Clinica Neurologica ved Università degli Studi di Sassari, Italia.

Personalia:
Maura Pugliatti (f. 1969) er cand.med fra Universitetet i Sassari, Italia. Hun er utdannet spesialist i klinisk nevrologi og arbeider som overlege ved Istituto di Clinica Neurologica Università degli Studi di Sassari, Italia.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.03.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: “How important is genetic predisposition for MS? A review of evidence from studies of familial risk and genetic markers”.
Sted: Store Auditorium, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.03.2007, kl. 10:15, Store Auditorium, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Maura Pugliatti, tlf. 913 78 481, epost: maura.pugliatti@isf.uib.no
Trond Riise tlf. 91 85 6572, epost: trond.riise@isf.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side