Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Helserelatert livskvalitet hos pasienter med diabetes og fotsår

Lis Ribu   
Lis Ribu disputerer den 24. august 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Health-related quality of life in patients with diabetes and foot ulcers”.

Studiens hensikt var å kartlegge sårutvikling og helserelatert livskvalitet gjennom 12 måneder hos pasienter med diabetes og fotsår. Pasientene som deltok i studien var henvist til medisinsk eller ortopedisk poliklinikk på ulike sykehus i Oslo og Akershus på grunn av diabetes og fotsår.

Ett hundre og tjuesju personer ble rekruttert hvorav 99 deltok gjennom hele studien. Majoriteten av pasientene var menn (72 %) som bodde alene, med lavere utdannelse (< 12 år), og utenfor arbeid. Gjennomsnittlig alder var 61 år. Fedme (forhøyet body mass index) var et problem hos mange.

Det ble utført 3 ulike kartlegginger, den første ved inkludering i studien, den andre etter 6 måneder, og den siste 1 år etter at de ble inkludert i studien. Resultater fra den første kartleggingen indikerte at pasienter med fotsår hadde dårligere helserelatert livskvalitet enn et utvalg fra normalbefolkningen, og også sammenlignet med et utvalg personer med diabetes og uten fotsår.

Vi identifiserte undergrupper blant sårpasientene som rapporterte dårligere helserelatert livskvalitet enn de øvrige. De viktigste forklaringsvariablene på nedsatt helserelatert livskvalitet var tegn på inflammasjon og infeksjon, nedsatt blodsirkulasjon i bena og mulig iskemi, redusert nyrefunksjon og store sår. Mange av pasientene (75 %) rapporterte smerte som de relaterte til fotsåret, og funnene indikerte at smerte assosiert med fotsår er et viktig klinisk problem. Vi fant en sammenheng mellom pasienter med nedsatt blodsirkulasjon i bena og mye sårsmerte. De med mye smerte hadde gjennomgående dårligere helserelatert livskvalitet sammenlignet med de med lite eller ingen smerte.

Etter 1 år hadde 35 % av pasientene fortsatt sår og kun 37 % hadde sår som var helet. I tillegg hadde 15 % amputert tær, legg eller lår, og 7 % var døde. Den gruppen med sår som ikke hadde grodd hadde dårligere helserelatert livskvalitet enn den gruppen med sår som var helet. De med sår som var helet rapporterte også signifikant bedre sosial fungering og mental helse enn de med pågående sår.

Hovedkonklusjonene i avhandlingen er at det er enkelte undergrupper blant pasienter med diabetes og fotsår som har dårligere helserelatert livskvalitet enn andre, og at smerte er et fremtredende og signifikant problem. At bare 37 % av sårene hadde helet etter 1 år, og at dårlig helserelatert livskvalitet hadde sammenheng med dårlig sårprognose, understreker at det er behov for mer forskning på dette området. Det er viktig å utvikle gode intervensjoner for å bedre den helserelaterte livskvaliteten hos disse pasientene.

Personalia:
Lis Ribu er født i 1953 og er oppvokst i Oslo. Hun fikk sin offentlige godkjenning som sykepleier i 1981 ved Ullevål sykepleierskole, og avla Kandidateksamen i Sykepleievitenskap i 1993 ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning siden 1996. Hun har de senere år publisert flere artikler innen området kroniske sår, og har skrevet kapitler i lærebøker innen dette emneområdet som er under publisering.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.08.2007, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Diabetes – et globalt helseproblem”
Sted: Store auditorium, 3.etg. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.08.2007, kl. 09:15, Store auditorium, 3.etg. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Lis Ribu, tlf. 22 45 37 53, epost: lis.ribu@su.hio.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side