Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Opptak og funksjon av vitamin B12 er nøye regulert

Bettina Riedel   

Bettina Riedel disputerer fredag 2. februar 2007 for dr.med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Assessment of cobalamin status in experimental and clinical studies by intracellular and extracellular markers of vitamin function”.

Vitamin B12 trengs til to forskjellige biokjemiske prosesser hos mennesket og er helt nødvendig for normal cellevekst. Vitaminet må tilføres via kosten, og mangel på vitamin B12 kan føre til alvorlige skader på benmarg og nervesystem. Transport og omsetning av vitaminet i kroppen er en nøye kontrollert prosess, og forholdene som regulerer denne er ikke fullstendig kartlagt. Det aktuelle prosjektet har avdekket mekanismer som gir grunnlag for måling og vurdering av vitaminets funksjon.

I avhandlingen presenteres funn fra studier utført i laboratoriet på celler i kultur og fra et klinisk prosjekt. Anvendte målemetoder beskrives og deres nytteverdi diskuteres i forhold til monitorering av cellens eller kroppens vitamin B12 status under påvirkning av forskjellige faktorer.

Resultatene gir innsikt i et regulatorisk nettverk der to viktige aminosyrer i kroppen, metionin og homocystein, synes å ha en nøkkelrolle for reguleringen av cellulært opptak og omsetning av vitamin B12. Dannelse av metionin fra homocystein er avhengig av vitamin B12, og det er denne reaksjonen som foretrekkes i cellen når vitaminet skal fordeles til sine respektive biokjemiske brukssted.

Kvinnelige kjønnshormoner har betydning for mange prosesser i kroppen, og i det kliniske arbeidet vises deres innflytelse på transporten av vitamin B12 fra blodstrømmen og inn i vevet og dets fordeling til de to biokjemiske reaksjonene som er avhengig av vitaminet. Funnene gir støtte til dataene fra cellestudiene. Disse resultatene danner grunnlag for en forklaringsmodell for observerte variasjoner i biokjemiske funksjonsmarkører for vitamin B12.

Doktoravhandlingen er basert på arbeider utført i forskningsgruppen til professor Per Magne Ueland ved Institutt for indremedisin, Seksjon for farmakologi ved Universitetet i Bergen.

Personalia:
Bettina Riedel (f. 1959) er cand.med fra Georg August Universitet i Göttingen, Tyskland. Hun er utdannet spesialist i klinisk farmakologi og arbeider som overlege ved Seksjon for klinisk farmakologi ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.02.2007, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Transcobalamin: function and determinants"
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.02.2007, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Bettina Riedel, tlf. 55 97 30 73, epost: bettina.marie.riedel@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side