Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kreftstamceller og angiogenese i ondartede hjernesvulster

Per Øystein Sakariassen   

Cand.scient. Per Øystein Sakariassen disputerer 9. februar 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Kreftstamceller og angiogenese i hjernekreft – biologiske mekanismer ved kreftprogresjon”

Glioblastoma multiforme (GBM) er den mest maligne formen av primære hjernesvulster. Prognosen er dårlig med en median overlevelse på 12 måneder.

Nyere forsøk har identifisert en subpopulasjon av celler som man mener er ansvarlig for kreftutviklig og kreftprogresjon. Denne cellepopulasjonen, kalt kreftstamceller, er eksklusivt tumourgen og er nylig blitt påvist i GBM.

For å studere utviklingen av GBM har vi utviklet en dyremodell hvor vi implanterer spheroider derivert fra pasientbiopsivev. For å kunne standardisere denne modellen må det være mulig å konservere viable biopsispheroider in vitro over lengre tid. Derfor ble det utviklet en prosedyre for nedfrysning av disse spheroidene på en måte som preseverer de essensielle egenskapene til kreftcellene i disse spheroidene.

Intracraniel implantering av spheroidene gir en meget invasiv, ikke-angiogen krefttype. Dette viser at progresjon av malign hjernekreft kan benytte seg av eksisterende blodkar under hele sykdomsforløpet. I tillegg uttrykte kreftcellene markører assosiert med umodne celler (nestin, vimentin), og ekspressjonsarray viste oppregulering av gener assosiert med føtal utviklig.

Ved gjentatte re-implanteringer av biopsiene fra dyr til dyr ble kreftfenotypen stadig mer angiogen og mindre invasiv, samtidig som overlevelsen gikk ned.

Overgangen fra den invasive ikke-angiogene fenotypen til den mindre invasive, angiogene fenotypen ser ut til å være transkripsjonelt eller post-transkripsjonelt regulert da den generelle genomiske profilen er uforandret.

Videre presenteres det i avhandlingen at andre popolasjoner enn kreftstamceller kan gi opphav til kreft i hjernen, noe som er i strid med etablerte funn.

Personalia:
Per Øystein Sakariassen er født i 1973 og er oppvokst i Arendal. Han er utdannet cand.scient fra Molekylærbiologisk Institutt ved Universitetet i Bergen i år 2001 og har utført doktorgraden ved Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.02.2007, kl. 10:00, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Per Sakariassen, epost: per.sakariassen@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side