Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Vokal identitet

Tiri Bergesen Schei   
Cand. Philol. Tiri Bergesen Schei disputerer 14. desember for dr. art. - graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Vokal identitet. En diskursteoretisk analyse av profesjonelle sangeres identitetsdannelse”.

Intervjubaserte case-studier av tre unge, nyutdannende sangere innenfor henholdsvis klassisk, pop og jazz utgjør avhandlingens empiri. Hva slags opplevde krav til perfeksjon retter sangerne sin virksomhet etter? Hvordan styres sangerne av kulturelle normer som ligger i sangidealer, sjangere, normalitetsoppfatninger og utdanningstradisjoner?

Avhandlingen er utformet innenfor et Foucault-orientert diskursteoretisk perspektiv. Sentralt er begrepet ”selvteknologi”, som betegner de disiplinerende teknikkene som individet utøver på seg selv for å utvikle kompetanse og tilhørighet. Mønstre av tanker og vaner uttrykker individets strategier for å bli ”en ekte sanger” i sin sjanger. Et mønster i denne sammenheng betyr repetisjon og forutsigelighet i vokale uttrykk og måter å snakke om sang og vokalkultur på. Mønstrene viser hvordan individet kontinuerlig formes gjennom hva hun finner normalt, riktig, korrekt, fornuftig og stilig. Handling, syngemåte og personlig stil blir effekter av dette. Et av funnene i studien er at den klassiske vokalkulturen har sterk innflytelse på profesjonelle sangere innen alle tre sangsjangere.

Med det diskursive blikket har det blitt mulig å forstå hva som gjør at informantene i denne studien øver og utøver slik de faktisk gjør. Et slikt innsyn i profesjonelle sangeres daglige virke er en type forskning som kan vise frem identitering; hvordan sangere til enhver tid både er, har og søker identitet. Slik forskning fremskaffer begreper og kunnskapstilnærminger som gjør det mulig å utvikle sangfaget som fag. Det har vært en drivkraft i dette prosjektet å utvikle begreper som kan gripe kompleksiteten i det å utøve sang på høyt nivå.

Personalia:
Tiri Bergesen Schei er født i Bergen i 1958. Hun har hovedfag i musikkpedagogikk, og dessuten vokalpedagogisk- og faglærereksamen i musikk fra Bergen Musikkonservatorium. Schei har bred musikkfaglig erfaring både som utøver, kordirigent og lærer. Hun arbeider nå på Griegakademiet, Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning. I perioden 2002 til 2006 var hun stipendiat med tilknytning til Universitetet i Bergen gjennom Griegakademiet, Institutt for musikk.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.12.2007, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Diskuter på hvilken måte Foucaults kritikk av hvordan institusjoner virker disiplinerende vil ha didaktiske konsekvenser for undervisningen i vokalfaget."
Sted: Auditorum B på Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2007, kl. 09:30, Auditorum B på Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Tiri Bergesen Schei, epost: Tiri.Bergesen.Schei@hib.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side