Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bakteriell nedbryting av olje i oljereservoar

Bent Barman Skaare   
Bent Barman Skaare disputerer 30. april til PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Effects of initial anaerobic biodegradation on crude oil and formation water composition”

Avhandlingen viser at nedbryting av olje i reservoarene er en mer kompleks og heterogen prosess enn tidligere antatt, og at studier av nedbrytingsprodukter fra oljekomponenter kan gi verdifull informasjon om pågående prosesser i reservoarene.

Flere typer bakterier er i stand til å spise oljekomponenter. Når olje slipper ut i naturen er bakteriell nedbryting ved hjelp av oksygen en av de viktigste naturlige forsvarmekanismene. I motsetning til oljeutslipp, er den bakterielle nedbrytingen som foregår i et reservoar uten tilgang på oksygen (anaerobt), uønsket ettersom den reduserer oljens kvalitet og dermed oljens verdi. Av verdens gjenværende oljereserver er mesteparten brutt ned av bakterier.

Studier av anaerob oljenedbryting i laboratoriet viser at bakteriekulturer er i stand til å bryte ned mange ulike oljekomponenter simultant, men hastigheten av nedbrytingen og hvilke komponenter som brytes ned er i stor grad styrt av hvilke bakterier som er til stede og det lokale miljøet der nedbrytingen finner sted. I reservoarmodeller som brukes til å studere mikrobielle prosesser i oljereservoar kan dette sees ved at oljenedbryting som har foregått i en periode opp til 10 år har vært utpreget heterogen.

Biodegraderingen av oljekomponenter i reservoarene som utgjør Troll C er også heterogen. De biologiske prosessene i reservoaret har hatt ulik effekt på oljen på ulike steder rundt plattformen. Kjemiske analyser avdekker at oljene i stor grad likner hverandre og at den store forskjellen mellom dem er forekomsten av rettkjedede alkaner. I vannfasen finner vi allikevel et stort antall nedbrytingsprodukter (metabolitter) fra andre oljekomponenter. Sammensetningen av disse varierer for ulike lokaliteter, noe som indikerer at den biologiske nedbrytingen som foregår nå også varierer i ulike deler av reservoaret. Bruk av metabolitter i vannfasen til å se på pågående oljenedbryting er nytt i reservoarsammenheng selv om det har vært benyttet i studier etter oljesøl i lengre tid.

Personalia:
Bent Barman Skaare (født Bent Skaare Pedersen) er født i 1974 og oppvokst i Skien. Han er utdannet Cand. Scient. i kjemi ved Universitetet i Bergen fra 2002. Siden 2003 har han jobbet med doktorgraden med Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen som arbeidssted med unntak av et opphold på 10 måneder ved GeoForschungsZentrum i Potsdam, Tyskland. Skaare arbeider nå som forsker i Norsk institutt for vannforskning, NIVA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.04.2007, kl. 10:30, Aud. 3, Realfagbygget, Allégt 41

Kontaktpersoner:
Bent Barman Skaare, tlf. 920 55 950, epost: bent.skaare@niva.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side