Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Seismisk analyse av dypmarine sedimenter fra Antarktis

Kenneth Solli disputerer 16. November for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Seismic morphology and architecture of deep-marine deposits on a glaciated continental margin, East Antarctica”

Få steder på planeten er like øde og ugjestmild som Antarktis, verdens sørligste kontinent. Kontinentet omslutter den geografiske sydpol og har lave temperaturer året rundt. Gjennomsnittstemperaturen varierer fra -60ºC i de høyeste områdene til ca -10ºC i kystområdene. Det kalde klimaet har ført til dannelsen av en permanent iskappe som i dag dekker rundt 98% av Antarktis. Dette isdekket har variert i størrelse helt fra det først ble dannet for ca. 34 millioner år siden og er i kontinuerlig bevegelse. Over tid har disse isbevegelsene ført til at store mengder sedimenter er blitt transportert fra kontinentet til de omkringliggende havområdene.

Denne avhandlingen, som er en del av et samarbeid med russiske forskere, gir et innblikk i hvordan sedimenttilførselen varierer langs marginen, hvilke prosesser som er involvert og hvordan disse har endret seg over tid. Studiet er basert på nye vitenskapelige data fra en relativt ukjent sektor av den Antarktiske kontinentalmargin (mellom 20ºØ og 60ºØ), og bidrar til en økt forståelse av isdekkets utvikling. Resultatene viser at sedimenttilførselen i hovedsak kan relateres til soner eller korridorer innenfor isdekket med hurtige isbevegelser.

I dyphavet observeres en rekke ulike typer strømkontrollerte avsetninger som varierer både i form og omfang. En av disse er unik i global målestokk og strekker seg over et enormt areal, 105 km², tilsvarende et område på størrelse med vårt naboland Danmark. Avhandlingen strukturerer disse avsetningene i tid og rom, og beskriver et komplisert samspill mellom havbunnstrømmer og massestrømmer fra marginen.

Til sammen gir de utførte analyser et helhetlig bilde av avsetningshistorien langs denne isdekkede kontinentalmargin.

Personalia:
Kenneth Solli er født i 1978 og oppvokst på Askøy utenfor Bergen. Han er utdannet cand.scient. i geologi/geofysikk ved Universitetet i Bergen i 2004, og har siden jobbet med doktorgraden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.11.2007, kl. 10:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégt. 41.

Kontaktpersoner:
Kenneth Solli, tlf. 971 28 886, epost: kenneth.solli@geo.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side