Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Evaluering av klimasimuleringer

MSc Yongjia Song disputerer fredag 13. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Modeling of atmospheric circulation at mid- and high latitudes of the northern hemisphere – evaluation studies using ARPEGE”

FN's klimapanel, IPCC, og forskningsinstitusjoner verden over baserer sine studier av framtidige klimaendringer på globale numeriske klimamodeller. Disse er basert på matematiske formuleringer av naturlovene som styrer tilstanden i atmosfære og hav. Primært benyttes slike modeller til å simulere atmosfære- og havsirkulasjonen med gitte pådriv som solstråling og drivhusgasskonsentrasjoner. Med pålitelige beregninger av klimagassutslipp kan en ved hjelp av klimamodeller beregne den påfølgende klimaendringen. Det er flere kilder til usikkerhet i beregningene av slike klimaendringer. En av dem er visse antakelser og forenklinger som er gjort i klimamodellene. Disse er helt nødvendige ettersom slike modeller representerer et formidabelt regnestykke som ikke kan løses på dagens datamaskiner med mindre forenklinger foretas. Realismen i klimamodellenes simuleringer vurderes ved å simulere klimaet i perioder som vi har målinger for. Det simulerte klimaet kan da sammenlignes direkte med målinger og eventuelle avvik kan tallfestes og legges til grunn for usikkerheter i framtidige klimaendringer.

Yongjia Song har utført en rekke studier der simuleringer med en global atmosfæremodell (ARPEGE) har blitt sammenliknet med måledata. Han har dels brukt kjente metoder og dels tatt i bruk ny metodikk for å identifisere hvilke prosesser i modellen som bidrar til usikkerhet i beregningene og tallfeste individuelle bidrag fra de ulike prosessene. Dette er verdifulle bidrag til usikkerhetsestimatene og til arbeidet som gjøres for å forbedre modellene.

Personalia:
Yongjia Song er født i 1972 i Kina. Han er MSc i geofysikk fra Chinese Academy of Meteorological Science. Song var ansatt ved National Climate Center of China 1996-2003 før han begynte som stipendiat ved Geofysisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.04.2007, kl. 13:15, Geofysisk institutt, Auditoriet, Allégt. 70

Kontaktpersoner:
Yongjia Song, tlf. 55 58 25 05, epost: Yongjia.Song@bjerknes.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side