Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Narrativ konstruksjon av læreridentitet

Gunn Elisabeth Søreide   
Cand. polit. Gunn Elisabeth Søreide disputerer 14. august 2007 for dr. philos.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Narrative construction of teacher identity”.

Avhandlingen undersøker hvordan læreridentitet blir konstruert og forhandlet frem i fortellinger om hva det vil si å være grunnskolelærer i Norge, fortalt av tre aktører i den norske grunnskolen. I tillegg til intervjuer med kvinnelige grunnskolelærere har Søreide analysert politiske utdanningsdokumenter/læreplaner og Utdanningsforbundets medlemskampanje ”Profesjonsidealer”. Dette materialet er analysert innenfor en narrativ og diskursiv tilnærming til identitetskonstruksjon.

Søreide har identifisert et bredt repertoar av diskursive identitetsressurser som de tre aktørene trekker på i sine beskrivelser av den norske grunnskolelæreren. Gjennom tre publiserte, vitenskapelige artikler viser Søreide dessuten hvordan de tre aktørene bruker ulike narrative teknikker til å kombinere og forhandle mellom disse ulike identitetsressursene. Avhandlingen synliggjør hvordan de tre aktørene posisjonerer grunnskolelæreren innenfor flere mulige identitetskonstruksjoner.

Det er en gjennomgående tendens i materialet at den norske grunnskolelæreren blir posisjonert innenfor en identitetskonstruksjon som fremhever lærere som elevsentrerte, omsorgsfulle og inkluderende. Avhandlingen diskuterer hvordan denne læreridentiteten har fått en såpass fremtredende posisjon i de tre aktørenes fortellinger. For det første vil en slik lærer kunne skape sosialt trygge og positive læringsmiljø, noe som er sett på som en forutsetning for elevenes læring og utvikling som fullverdige deltakere i et demokratisk samfunn. For det andre fremheves denne læreridentiteten som en nødvendig justering og beskyttelse mot teoretiske og politiske strømninger, verdier og forståelser av undervisning, barn og læring som kan redusere kvaliteten på skolens læringsmiljø, og dermed også elevenes læring.

Avhandlingen synliggjør hvordan analyser av narrativer om lærere kan identifisere dominerende utdanningsdiskurser og kaste lys over noen av de kreftene som opererer innenfor slike diskurser. De tre studiene viser dessuten at for å bedre forstå hvorfor grunnskolelærere posisjoneres innenfor bestemte identiteter, er det nødvendig å ha innsikt i hvordan en slik posisjonering foregår.

Personalia:
Gunn Elisabeth Søreide er født i Bergen i 1970. Hun avla hovedfageksamen i pedagogikk ved Norsk lærerakademi i 1997. Søreide har tidligere arbeidet som høgskolelektor i pedagogikk ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen. I perioden 2001-2005 har hun vært doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen med professor Olga Dysthe som hovedveileder. Siden mai 2006 har Søreide arbeidet som førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for Utdanning & Helse, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.08.2007, kl. 09:30. Oppgitt emne: “Personally and publically perceived teacher identity in light of recent reforms in the Norwegian educational system (Kunnskapsløftet)”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.08.2007, kl. 11:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Gunn Elisabeth Søreide, tlf. 55 58 39 75, epost: Gunn.Soreide@psyph.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side