Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Teoretisk undersøkelse av metall-fullerenforbindelser

Manuel Sparta   
Manuel Sparta disputerer 25. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Metallofullerenes of the transition metals: Theoretical investigation of structures and chemical properties"

Avhandlingen tar for seg molekylstruktur og egenskaper til ulike kjemiske forbindelser mellom såkalte fullerener og metallatomer. Fullerener er hule molekyler som består utelukkende av karbonatomer. De har form av kuler eller ellipsoider der ”skallet” er bygget opp av et nettverk av ringer med fem eller seks karbonatomer i hver ring. Det vanligste fullerenet kalles buckminsterfullerenet, og består av 60 karbonatomer fordelt på 12 femringer og 20 seksringer. I 1996 ble professorene R. F. Curl, H. W. Kroto og R. E. Smalley belønnet med Nobelprisen i kjemi for oppdagelsen av dette fascinerende ”fotballmolekylet”. Eksperimentene bak oppdagelsen ble utført i 1985, og allerede den gang forutså man at fullerenene ville kunne danne interessante forbindelser med en rekke metaller. Mange slike metall-fullerenforbindelser har siden blitt observert i nøye kontrollerte eksperimenter, men det har vist seg vanskelig å fremstille dem i store nok mengder til at den romlige strukturen og andre egenskaper kan studeres nærmere. I avhandlingen er det brukt moderne teoretiske metoder som kan simulere molekylers struktur og egenskaper, og disse beregningene har gitt detaljert informasjon om en rekke slike metall-fullerenforbindelser. Blant annet er eksistensen til flere nye, og hittil ukjente forbindelser av denne typen blitt forutsagt, mens andre har blitt undersøkt med tanke på anvendelse som katalysatorer i kjemiske prosesser.

Personalia:
Manuel Sparta er født i 1979, i Belluno, Italia. Han fikk sin Mastergrad (Laurea in Chimica) i 2003 ved Universitetet i Ferrara, Italia. Fra 2004 har han har vært doktorgradsstudent ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.06.2007, kl. 14:30, Auditorium 2, Realfagbygget

Kontaktpersoner:
Manuel Sparta, epost: Manuel.Sparta@kj.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side