Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kreftfremkallende stoffer offshore

Kjersti Steinsvåg   

Kjersti Steinsvåg disputerer 15. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Retrospective assessment of exposure to carcinogens in Norway’s offshore petroleum industry.”

Arbeidstakere offshore kommer i kontakt med en rekke kjemiske stoffer i forbindelse med boring, produksjon og vedlikeholdsarbeid. Noen av disse stoffene inneholder kreftfremkallende komponenter som for eksempel benzen, kvarts eller formaldehyd. Målet for denne doktoravhandlingen var å fremskaffe informasjon om eksponering for kreftfremkallende stoffer i norsk offshore petroleumsindustri. Denne informasjonen skal kunne benyttes i kommende studier av kreftsykdom hos offshorearbeidere for å avdekke eventuelle sammenhenger mellom yrkeseksponering og utvikling av kreft.

Informasjon om historisk og nåværende yrkesmessig eksponering ble samlet inn i forbindelse med besøk hos 20 oljeselskap og deres kontraktører, og inkluderte målerapporter og risikovurderinger samt eksponeringsbeskrivelser gitt gjennom intervju av erfarne offshorearbeidere. En ”ekspertgruppe” bestående av yrkeshygienikere fra oljebransjen og forskere fra Universitetet benyttet denne informasjonen til å klassifisere hvilke grupper av arbeidstakere som hadde vært eksponert for kreftfremkallende komponenter i perioden 1970-2005. Totalt ble eksponering for 17 ulike kreftfremkallende stoffer vurdert for 27 jobbkategorier i fire tidsperioder. Eksponering for oljetåke og oljedamp ved boreoperasjoner i tidsrommet 1979-2004 ble viet spesiell oppmerksomhet. Studien ser også på hva slags informasjon, i tillegg til den enkelte eksperts bakgrunn og erfaring, som påvirket samsvaret i ekspertgruppen.

Veiledere har vært førsteamanuensis Magne Bråtveit og professor Bente E. Moen ved Seksjon for arbeidsmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. PhD-graden er finansiert med midler fra Oljeindustriens Landsforening og Norges Forskningsråd.

Personalia:
Kjersti Steinsvåg (1971) er oppvokst i Haugesund. Hun er sivilingeniør (1995) fra Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi ved Norges Tekniske Høgskole i Trondheim. Steinsvåg er i dag ansatt som overingeniør i Statoil, Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.06.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: “Exposure Misclassification in Occupational Epidemiologic Research”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2007, kl. 09:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Kjersti Steinsvåg, tlf. 55 58 61 57, epost: kjersti.steinsvåg@isf.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side