Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Rekrutteringsprosesser hos grønlandsk blåkveite

Claus Stenberg   
Claus Stenberg disputerer den 19. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Recruitment processes in West Greenland waters - with special focus on Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides, W.)”

Blåkveiten i Vestgrønland er med årlige landinger på omkring 30 000 tonn en av de viktigste fiskeriressurser i Grønland. Blåkveitebestandens størrelse og dynamikk bestemmes etter all sannsynlighet allerede tidlig i blåkveitens livshistorie. Selv små endringer i overlevelsen av egg, larver og ungfisk vil nemlig bety stor variasjon i rekruttering til den voksne og fiskbare delen av bestanden. Biologisk er kunnskap om spesielt blåkveitens tidlige livshistorie sterkt begrenset. Den manglende forståelse av årsakene til bestandssvingninger og sammenhenger mellom bestander kan derfor ha alvorlige konsekvenser for forvaltningen av ressursene. De biologiske og hydrografiske prosessene som har betydning for blåkveitens rekrutteringssuksess fra egg og larver til bunnslått ungfisk (metamorfoserer og går fra det pelagiske larvestadiet til det bunnlevende stadiet), er temaet for Stenbergs doktoravhandling.

Avhandlingen peker på at der er en større sammenheng mellom blåkveitebestandene mellom såvel Øst- og Vestgrønland som mellom Grønland og Island/Canada enn hittil antatt. Resultatene fra et omfattende feltarbeid og driftsimuleringer viser nemlig at Davis Stredet mellom Grønland og Canada er et viktig gyteområde for blåkveiten i Vestgrønland. Herfra spres egg og larver nordover av havstrømmene mot de vestgrønlandske fiskebanker. Driftsimuleringer viser også at en vesentlig del av larvene ved Vestgrønland kan stamme fra gyteområder ved Østgrønland og Vest-Island, samt at gyteområdet i Davis Stredet også forsyner det østlige Canada med larver.

Avhandlingen peker på at for å sikre en biologisk bærekraftig utnyttelse av blåkveite ressursen i og omkring Grønland, skal de enkelte bestandskomponentene i og omkring Grønland ikke forvaltes separat. Videre pekes der på at tilstedeværelse og omfanget av egnede oppvekstområder kan være en flaskehals i blåkveitens rekruttering. Hva som definerer et godt oppvekstområde bør derfor undersøkes nærmere og der bør settes i gang forvaltningsmessige tiltak for å sikre disse områdene.

Personalia:
Claus Stenberg er født 1967 og vokste opp i København. Han avsluttet sin cand. scient. grad i biologi ved Københavns Universitet i 1996. Han startet på doktorgraden mens han var ansatt ved Grønlands Naturinstitut i Grønland, og har i forbindelse med doktorgrads arbeidet hatt flere gjeste opphold ved Havforskningsinstituttet og Institutt for biologi i Bergen. Han har siden arbeidet med doktorgraden ved Danmarks Fiskeriundersøgelser.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.10.2007, kl. 10:15, Stort Auditorium, Høyteknologisenteret i Bergen

Kontaktpersoner:
Claus Stenberg , epost: CSI@difres.dk
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side