Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Vertikalblanding i iskantsonen i Barentshavet

Arild Sundfjord disputerer fredag 12. januar for PhD.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Vertical mixing in the marginal ice zone of the Barents Sea. Spatial and temporal variation of oceanic turbulence - observations and numerical model experiments.”

Avhandlingen omhandler mekanismene som styrer vertikal blanding av vannmassene i den isdekte delen av Barentshavet. Arbeidet består av analyse av feltmålinger fra isdriftstasjoner og numerisk havmodellering.

Vertikale blandingsprosesser er viktige for modifisering av vannmassene gjennom årssyklusen –isfrysing, smelting og åpent hav. Vertikalblanding, eller turbulens, styrer blant annet hvor mye varme som kommer opp til sjøisen og dermed hvor raskt denne smelter. Iskantsonen er kjent for å ha stor biologisk produktivitet når den trekker seg nordover om sommeren. Dette er tett knyttet til forholdet mellom turbulent blanding og stabilisering ved tilførsel av smeltevann fra isen. Turbulens påvirker også utvekslingen av CO2 mellom hav og atmosfære i området og er derfor viktig i et klimaperspektiv.

Avhandlingen tar for seg hvordan intensiteten i turbulensen varierer med vindstyrke, sterk tidevannsstrøm i grunnområdene og hvordan det variable isdekket påvirker vertikalfordelingen av blandingen. Disse koblingene blir belyst gjennom målinger av turbulent energi som sammenlignes med blant annet observert vind og strømstyrke. Ulike prosesser som bidrar til økt turbulent blanding, som brytende indre bølger og dobbel-diffusjon blir også vurdert på grunnlag av innsamlede feltdata. En numerisk havmodell er brukt for å vurdere vertikalblanding i det nordlige Barentshav gjennom flere hele årssykluser. Samspillet mellom varierende drivkrefter og vertikal stabilitet i vannsøylen blir her analysert, og muligheter for å forbedre modellens representasjon av turbulens blir foreslått.

Arbeidet er det første detaljerte feltstudiet av turbulens i den marginale issonen i Barentshavet. Det gir økt kunnskap om hvordan ytre drivkrefter og stabiliserende faktorer tilsammen skaper varierende vertikalblanding. I tillegg til å inneholde en kritisk evaluering av hvor godt havmodellen simulerer de observerte prosessene, belyser modelleringsarbeidet hvordan sesongmessige endringer påvirker fordeling av vannmasser, biologisk produksjon og karbonflukser.

Personalia:
Arild Sundfjord er født i 1970 i Bergen. Han er utdannet Cand. Scient i fysisk oseanografi ved Universitetet i Bergen i 1997. Sundfjord har vært ansatt ved Norsk Institutt for Vannforskning siden 1999, og har hatt permisjon derfra under PhD-utdanningen. Kandidaten har under arbeidet vært tilknyttet Geofysisk Institutt, UiB, men hatt arbeidssted ved Norsk Polarinstitutt, Tromsø.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.01.2007, kl. 13:15, Auditorium Øst, Geofysisk Institutt, Allégaten 70.

Kontaktpersoner:
Arild Sundfjord, epost: arild.sundfjord@npolar.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA.
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side