Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Positiv psykologi på arbeidsplassen

Erling Svensen   
Cand.psychol. Erling Svensen disputerer 21. august 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”WORK & HEALTH. Cognitive Activation Theory of Stress applied in an organisational setting.”

Arbeidsgivere, forskere og legfolk er opptatt av årsaker til dårlig helse og sykefravær blant norske arbeidstagere. En bekymringsfull stor andel av mennesker ser sin helsetilstand som uforenlig med arbeid og det er av stor samfunnsnyttig interesse å finne årsaken til den høye andelen arbeidsudyktige.

Mesteparten av sykefraværet er relatert til plager uten klare medisinske årsaker, noe som ofte gir opphav til forklaringer av typen ”stress”. Begrepet stress kan forståes på mange måter, ofte i form av en belastning. Denne avhandlingen tar for seg 3 ulike typer belastning som ofte påståes å være opphav til uhelse; nedbemanning, dårlig arbeidsmiljø og dårlig ledelse.

Positiv psykologi er en trend innen psykologien som fokuserer på vanlige menneskers mestringsevne i møte med belastninger, i motsetning til et mer tradisjonelt syn der risikofaktorer er i fokus. Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) forklarer sammenhengen mellom belastning og uhelse med den enkeltes individuelle fortolkning av belastningen. Denne avhandling presenterer studier av ca 4000 ansatte i 7 organisasjoner der det bl.a. ble funnet at det er like mange som er positive til omstilling som det er ansatte som er negative til omstilling. De aller fleste (70%) har høy jobb tilfredshet og de aller fleste rapporterer at de har gode ledere.

Resultatene viser at omstilling, arbeidsmiljø og ledelse i seg selv er lite relatert til uhelse. Avhandlingen konkluderer med at enkle modeller der nedbemanning, dårlig arbeidsmiljø eller dårlig ledelse direkte fører til uhelse ikke er korrekt. Avhandlingen gir ny innsikt i hvilken betydning individuell fortolkning av disse potensielle belastningene kan ha. Resultatene i avhandlingen kan forklare hvorfor tiltak mot sykefravær rettet mot den enkelte har bedre resultater enn tiltak på organisasjonsnivå.

Personalia:
Erling Svensen vokste opp i Ålesund og har siden 1989 studert og arbeidet i Bergen. Han er psykolog fra Universitetet i Bergen (1996) og arbeidet som konsulent og organisasjonspsykolog frem til 2003. Siden 2003 har han vært ansatt som forsker ved Unifob helse. Han deltar for tiden i forskningsprosjekter som handler om friskfaktorer på arbeidsplassen, ulike tiltak for å øke nærvær på arbeidsplassen, samt fortolkning av helseplager hos ulike stammer i Tanzania.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.08.2007, kl. 16:15. Oppgitt emne: “Sammenhengen mellom lederatferd og ansattes reaksjoner på omstilling”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.08.2007, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Erling Svensen, tlf. 915 84 567, epost: erling.svensen@unifob.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side