Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

De norrøne gudediktene i muntlig tradisjon

Bernt Øyvind Thorvaldsen   

Cand. philol. Bernt Øyvind Thorvaldsen disputerer fredag 26. januar for PhD-graden ved Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

"Svá er sagt i fornum vísindum: Tekstualiseringen av de mytologiske eddadikt."

Avhandlingen vurderer hvordan teori om muntlig diktning kan bidra til økt forståelse av de norrøne mytologiske eddadikt.

Det finnes en del vitenskapelige arbeider som vurderer eddadiktningen i lys av muntlig teori. Brorparten av dem tar utgangspunkt i en skjellsettende teori utviklet av de amerikanske forskerne Millmann Parry og Albert Lord. Parry og Lord viste hvordan sørslaviske diktere var i stand til å improvisere lengre episke dikt innenfor et relativt strengt versemål: Dikterne lærte seg blant annet en mengde tradisjonelle formler, som tilfredsstilte versemålets krav, og som kunne brukes i mange forskjellige sammenhenger. Flere forskere har påvist bruk av formler i eddadiktene, og forsøkt å kytte dem til Parry og Lords teori. Man har imidlertid påpekt at eddadiktningen er ganske annerledes enn den sørslaviske diktningen, og at man derfor ikke kan anvende Parry og Lords teori direkte.

Thorvaldsen søker alternative forklaringsmodeller ved å undersøke formler og tradisjonelle uttrykk i de mytologiske eddadiktene. Det hevdes at slike uttrykk ikke er knyttet til en gjennomgående systematikk på samme måte som i den sørslaviske diktningen. Formler og andre tradisjonelle uttrykk brukes, men innenfor fleksible rammer og med et klart fokus på individualitet i uttrykket. Avhandlingen behandler også gjentakelse innad i det enkelte eddadiktet, og bruken av gjentakelse reflekterer et fokus på selve det språklige uttrykket. I noen tilfeller, eksempelvis Allvismål og Vavtrudnesmål, er det gjentakelsen, i større grad enn innholdet, som bærer diktenes struktur. Den muntlige fremførelsen er også en faktor som former diktene, og Thorvaldsen analyserer mulige henvisninger til fremførelsen i de kjente gudediktene Voluspå og Håvamål.

Personalia:
Bernt Øyvind Thorvaldsen ble født i Kristiansand (1976), fullførte allmennlærerutdanning ved Høgskolen i Agder (2000) og ble cand. philol. ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen i 2002. Doktorgradsstudiet ble gjennomført ved Senter for middelalderstudier, Universitetet i Bergen, 2003–2006. Han er nå ansatt som førstelektor ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.01.2007, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Om eddadiktningens estetikk, særlig framføringsaspektene, og tekstutgivelse"
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.01.2007, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Bernt Ø. Thorvaldsen, tlf. 55 58 89 07 / 970 28 751, epost: bernt.thorvaldsen@cms.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek eller kan lastes ned fra BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side