Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Læringsmiljø, mestring og sosiale og emosjonelle problemer

Elin Thuen  
Elin Thuen disputerer 16. mai 2007 for graden dr.philos. ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Learning environment, students’ coping styles and emotional and behavioural problems. A study of Norwegian secondary school students.”

Avhandlingen undersøker hvordan elevenes opplevelse av læringsmiljøet, deres mestringsstiler og selvrapporterte sosiale og emosjonelle problemer (SEP) henger sammen.

Avhandlingen består av fire studier. De tre første er basert på data fra en spørreskjemaundersøkelse i et nasjonalt representativt utvalg av elever (n=2006) fra 1998. Den fjerde studien benytter data fra et intervensjonsprosjekt på en ungdomsskole med 350 elever, hvor elevene svarte på spørreskjemaundersøkelse i mai 2000, 2001 og 2002.

Basert på tidligere forskning som viser at sammenhenger mellom læringsmiljø og SEP hovedsaklig kan forklares på individnivå, undersøker avhandlingen i hvilken grad nevnte sammenhenger kan influeres av individuelle forhold hos elevene. Elevenes måte å mestre skolerelatert stress på er inkludert som mål på individuelle forhold. Den direkte sammenhengen mellom mestringsstiler og vansker studeres også, og resultatene viser slike sammenhenger.

Studien finner at omtrent en tredjedel av variansen som læringsmiljøfaktorene forklarer i vanskevariablene også forklares av mestringsstiler. Dette tyder på at sammenhengene mellom læringsmiljø og SEP delvis er influert av elevenes mestringsstiler, enten slik at mestringsstiler farger elevenes persepsjon av læringsmiljøet, eller at elevene bidrar til å skape læringsmiljøet gjennom sin mestring.

Resultatene viser videre at læringsmiljøfaktorene, kontrollert for elevenes mestring, har en klar signifikant sammenheng med vanskevariablene. Den longitudinelle studien hvor innflytelsen av individuelle forhold er minisert, støtter denne konklusjonen. De fleste læringsmiljøfaktorene har betydning for SEP. Emosjonell lærerstøtte og opplevd mening med skolearbeidet utpeker seg som de viktigst. Betydningen av elevinnflytelse fremheves også.

Basert på nevnte forskning om at sammenhengene mellom læringsmiljø og SEP hovedsaklig forklares på individnivå, samt våre analyser som viser at bare en liten del av variansen i vansker blir forklart på klassenivå, konkluderes det med at lærere ser ut til å behandle de ulike elevene i samme klasse forskjellig, altså at elevene opplever hver sitt unike læringsmiljø, og at det er variasjoner i disse ”individuelle” læringsmiljø som bidrar til variasjoner i sosiale og emosjonelle vansker.

Arbeidet er gjennomført ved Senter for atferdforskning, Universitet i Stavanger.

Personalia:
Elin Thuen er født i 1953 i Bergen. Hun har en cand.mag. grad fra Universitet i Bergen, og hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har siden 1997 vært ansatt ved Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning, som universitetslektor i pedagogikk. Hennes forskningsområde er læringsmiljøets viktige betydning for barn og unge, og hun har særlig innrettet sin forskning mot ungdomsskolen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
15.05.2007, kl. 16:15. Selvvalgt emne: ”Elevinnflytelse og autonomi. Forskning og teori om betydningen av et autonomistøttende læringsmiljø.”
15.05.2007, kl. 17:15. Oppgitt emne: ”Pedagogisk psykologisk forskning har ofte til hensikt å bidra med kunnskap for praktiserende psykologer og lærere. Ta utgangspunkt i eget forskningsfelt for å drøfte utfordringer en kan møte når en skal trekke praktiske implikasjoner av forskningsresultater.”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.05.2007, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Elin Thuen, tlf. 51 83 29 24, epost: elin.thuen@uis.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er eletronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side