Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bølger dannet av hurtiggående fartøy i kystnære farvann

Tomas Torsvik   
Tomas Torsvik disputerer 23. februar for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Long Wave Models with Application to High Speed Vessels in Shallow Water”

En rekke fergestrekninger trafikkeres i dag av høyhastighets-fartøy som kan oppnå hastigheter opp mot 40 knop. Bølgene som dannes av slike fartøy kan utgjøre en fare for mindre båter eller for folk som ferdes i strandsonen, og kan forårsake materielle skader på f.eks. brygger og naust. Skadevirkningene og risikoen for ulykker kan reduseres ved å legge ferdselsruten utenom sensitive områder og å pålegge fergeoperatørene å redusere farten i kystnære farvann. Utfordringen ligger i å fastsette bestemmelser som ivaretar hensynet til miljøet uten å pålegge fergeoperatørene unødvendig strenge restriksjoner.

Arbeidet som presenteres i avhandlingen omfatter utvikling av numeriske modeller som er velegnet for å studere bølger i kystnære farvann, samt anvendelser for enkelte idealiserte problemer. Ved hjelp av simuleringer er det mulig å undersøke hvordan ulike ferdselsruter og fartsgrenser vil påvirke bølgene som dannes av fartøyet. Dette gjør det mulig å bestemme en optimal rute for fartøyet allerede i planleggingsfasen av nye fergeoperasjoner. I avhandlingen behandles metoder for å forbedre modellenes evne til å gjengi en korrekt representasjon av de fysiske prosessene. Avhandlingen har særlig fokus på hvordan bølgene utvikler seg når fartøyet akselererer og hvordan de påvirkes av endringer i bunnforholdene. Under slike forhold kan det oppstå svært kraftige bølger, enten fordi bølgeenergien fokuseres i enkelte bølger nær fartøyet eller som følge av interaksjon mellom to påfølgende bølger.

Personalia:
Tomas Torsvik er født i 1977 og oppvokst i Bergen. Han er utdannet cand.scient i matematikk ved Universitetet i Bergen i 2003, hvor han også har hatt sin arbeidsplass under arbeidet med doktorgraden.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.02.2007, kl. 12:30, Auditorium Pi, matematisk institutt, Johannes Brunsg. 12

Kontaktpersoner:
Tomas Torsvik, tlf. 918 81 784, epost: tomas.torsvik@math.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side