Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny kunnskap om stamcellenes klokker og tidsregulering

Oleg Tsinkalovsky   
Oleg Tsinkalovsky disputerer fredag 30. mars 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Time-dependent clock gene expression in mouse and human stem and progenitor cells.”

Helt ny teknologi der en bruker lasermålinger på enkeltceller har gjort det mulig å sortere ut stamceller fra beinmargen med en hastighet på opptil 50 000 celler pr. sekund. Som det første laboratoriet i Norge, har Tsinkalovsky hatt ansvaret for å bygge opp en slik ultrarask analyse og sorteringsmetode, og dette har han anvendt på stamceller både fra mus og fra mennesker. Stamcellene er svært få, om lag 1-3 per 1000 benmargsceller, og med slike teknikker kan de sorteres ut og undersøkes med genanalyser. Han har derved kunnet fastslå at såkalte klokkegener er aktive i stamcellene. Det er gener som bare har som oppgave å regulere tiden i celler, i alt 7 forskjellige som dels har hemmende og dels har stimulerende effekter på cellens funksjoner.

Han kunne vise at disse genene forandrer seg betydelig med døgnet og at dette kan ha betydning for hvordan stamcellene fungerer. Imidlertid er stamceller umodne celler som kan gi opphav til mange ulike celletyper i kroppen, og fordi de er umodne har de også svakere klokker enn andre celler som har utviklet seg mer.

Avhandlingen kaster nytt lys over stamcellenes funksjon i kroppen og også hva som styrer døgnrytmene hos mennesker og mus. På den måten kan disse funnene få store konsekvenser for forståelsen av sykdommer og også for hvordan stamceller skal brukes i behandling.

Forskningen er støttet av Norges Forskningsråds program for stamcelleforskning, og hans hovedveileder er professor Ole Didrik Lærum på Gades institutt.

Personalia:
Oleg Tsinkalovsky er lege og utdannet i Krasnodar i Russland. Gjennom en avtale med det russiske vitenskapsakademi har han arbeidet på Gades institutt, Seksjon for patologi siden 2000.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.03.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Cancer stem cells.”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.03.2007, kl. 10:30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Oleg Tsinkalovsky , epost: oleg.tsinkalovsky@gades.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elekronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side