Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sykefravær og subjektive helseplager

Torill Helene Tveito   

Torill Helene Tveito disputerer 6. februar 2007 for PhD-graden ved det Psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Sick leave and subjective health complaints”

Uspesifikke subjektive helseplager er vanlige plager uten kjent patologi, eller hvor de patologiske funnene er mindre enn forventet; og inkluderer muskelskjelettplager, tretthet, søvnproblemer og mage-tarmplager. I avhandlingen ble subjektive helseplager, livskvalitet og arbeidsmiljø undersøkt hos arbeidstakere ved to sykehjem. De som hadde lav livskvalitet hadde også mye subjektive helseplager. Arbeidstakere med lav livskvalitet rapporterte høye jobbkrav og lav mestring, mens de med høy livskvalitet rapporterte lave jobbkrav og høy mestring.

Muskelskjelettplager er årsak til nesten halvparten av sykefraværet med ryggplager som den vanligste diagnosen. En systematisk litteraturgjennomgang av arbeidsplasstiltak rettet mot ryggplager viste at fysisk trening og omfattende tverrfaglige tiltak var de eneste tiltakene med effekt på sykefravær, kostnader og forebygging av nye ryggepisoder. Arbeidstakere ved ett av sykehjemmene ble derfor invitert til å delta i et program med trening, helseinformasjon og stressmestring i et randomisert, kontrollert forsøk. Tiltaket hadde ikke effekt på sykefravær eller subjektive helseplager. Tiltaksgruppen rapporterte imidlertid bedre helse, bedre fysisk form og en bedre arbeidssituasjon som et resultat av tiltaket.

For å forstå mer om sammenhengen mellom sykefravær og helse, ble det gjort en kartlegging av 2435 arbeidstakere i energibransjen. De aller fleste arbeidstakerne var på jobb hver dag, men 10% av arbeidstakerne hadde et gjennomsnittlig sykefravær på 44 dager siste halvår (82% av det totale sykefraværet), mens 90% av arbeidstakerne bare hadde 1 dag sykefravær. Arbeidstakerne med høyt sykefravær rapporterte mye subjektive helseplager, lav sosioøkonomisk status og mange risikofaktorer for dårlig helse.

En liten gruppe arbeidstakere hadde mesteparten av sykefraværet. Rettes tiltak mot alle ansatte i en bedrift blir potensialet for reduksjon av sykefravær lite. Dette kan forklare hvorfor så få av sykefraværstiltakene har effekt. Fremtidige sykefraværstiltak bør rettes mot risikogrupper.

Personalia:
Torill Helene Tveito ble født i Bergen i 1957. Hun er tannlege fra Universitetet i Bergen (1982) og arbeidet som tannlege til 1996. Hun er cand.san. fra Universitetet i Bergen (2000) og MSc fra Erasmus Universiteit i Rotterdam (2003). Fra 2000 til 2003 var hun ansatt i Unifob som forskningsassistent og fra 2003 har hun hatt stilling som universitetsstipendiat ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Hun arbeider nå med en randomisert, kontrollert multisenterstudie hvor langtidssykmeldte pasienter med en ryggdiagnose vil bli tilbudt enten kognitiv behandling eller et kosttilskudd. Hun vil tiltre stilling som postdoktor ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen fra 15. mars 2007.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.02.2007, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Subjective Health Complaints; signs of hypochondriasis or increased vulnerability?"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.02.2007, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Torill Helene Tveito, tlf. 55 58 62 33, epost: Torill.Tveito@psych.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side