Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Jobbengasjement blant sykepleiere

Hege Forbech Vinje   
Hege Forbech Vinje disputerer torsdag 13. desember 2007 for PhD - graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Thriving despite adversity: Job engagement and self-care among community nurses.”

Stadig flere sykepleiere står i fare for å utvikle utmattelse eller utbrenthet med redusert livskvalitet, sykefravær, reduksjon i stilling, bytte av yrke eller arbeidsuførhet som mulige konsekvenser. Det er likevel mange sykepleiere som står godt i arbeidslivet over tid. Mens forskning omkring utbrenthet er omfattende, er det relativt lite forskning når det gjelder hvordan man kan stimulere jobbengasjement og arbeidsrelatert velvære. Studien har undersøkt hvordan det har seg at sykepleiere i kommunehelsetjenesten erfarer høyt jobbengasjement og bevarer helsen til tross for krevende arbeidsforhold, og hva vi kan lære av dem som lykkes med dette. Studien har et utforskende kvalitativt design med dybdeintervjuer som datainnsamlingsmetode.

Analysen viste at sykepleierne gir uttrykk for etisk bevissthet, og at opplevelsen av at noe kaller dem i retning av å ha valgt arbeidet er vesentlig i deres liv. Sykepleierne opplevde jobbengasjement som en prosess der de ved hjelp av introspeksjon og refleksjon søker etter, erfarer og holder fast ved mening. Det meningsfulle arbeidet som bidrar til virkeliggjøringen av sentrale verdier, synes å være avgjørende for opplevelse av jobbengasjement.

Analysen viste også at jobbengasjement spiller en paradoksal rolle i sykepleiernes arbeidsliv. Matchen mellom det som kaller og arbeidet, bidro ikke bare til jobbengasjement, det bidro samtidig til følelse av plikt, høye krav til seg selv og andre, samt stor ansvarlighet i forhold til tjenestekvaliteten. Dette gjorde det vanskelig for sykepleierne, og følelser av slitenhet, overbelastning, moralsk stress, utmattelse og symptomer på utbrenthet oppsto. En forklaring kan være at søkingen etter mening som ligger under opplevelsen av jobbengasjement, også ligger under pliktfølelsen og at dette kan føre til overbelastning og moralsk stress når ressursene overstiges av kravene vedkommende stiller til seg selv og andre.

Studien belyste videre hvordan jobbengasjement som helsefremmende prosess kan stimuleres, og at mening, arbeidsglede og vitalitet kan beskyttes ved at sykepleierne benytter en medierende egenomsorgsprosess, som beskrives som ”selv-tuning”. Prosessen har introspeksjon, sensibilitet, refleksjon og aktiv mestring som fundament, og kan læres. Funnene kan ha relevans for personer i krevende profesjoner som ønsker å stimulere sitt jobbengasjement eller som opplever slitenhet og utmattelse.

Personalia:
Hege Forbech Vinje (1960) er født og oppvokst i Larvik. Hun er utdannet sykepleier ved Ullevål sykepleierhøgskole (1986) og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo (2000). Vinje har siden 2000 vært ansatt som høgskolelektor ved avdeling for helsefag og Henær-senteret ved Høgskolen i Vestfold.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.12.2007, kl. 09:30. Oppgitt emne: "Omsorgsetikk og omsorgspraksis i yrker preget av kall. Implikasjoner for profesjonsopplæring i omsorgsyrker."
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.12.2007, kl. 11:00, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Hege Forbech Vinje, tlf: 33 03 12 50/64, epost: Hege.F.Vinje@hive.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side