Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Medarbeiderrolle i endring

Carl Cato Wadel   
Carl Cato Wadel disputerer torsdag 6. desember for dr. philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Medarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjon”

Mange organisasjoner har foretatt endringer for å bygge ned hierarkiet og organisere i selvstyrte team. Slike omorganiseringer får betydning for hvordan arbeidet organiseres og ledes, og innebærer endringer i hva det vil si å være medarbeider i organisasjonen. Denne avhandlingen er basert på et etnografisk feltarbeid i Oljedirektoratet som i 2001 fikk en ny organisasjonsstruktur basert på selvstyrte, tverrfaglige lag. Avhandlingen tar særlig for seg hva denne endringen har betydd for medarbeiderrollen og samhandlingen mellom medarbeiderne.

Studien belyser utviklingen mot mer medarbeiderdrevne organisasjonsformer i arbeidslivet der organisasjonen blir mer avhengig av medarbeidernes samhandling og ledelse. Gjennom å utvikle begrepene uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling, medarbeiderledelse og selvledelse i medarbeidersamhandling gir studien et bidrag til videre forskning på medarbeidersamhandling og medarbeideres ledelse.

Studien viser at medarbeiderne måtte ta flere initiativ overfor hverandre og utøve ledelse i samhandling med hverandre. Medarbeiderne måtte også i større grad enn tidligere administrere og lede seg selv. Organisasjonsendringen fikk dermed betydning for den uformelle samhandlingen mellom medarbeiderne og endret medarbeidernes rettigheter og plikter overfor hverandre.

Studien synliggjør den uformelle arbeidssamhandlingen mellom medarbeidere i tilknytning til individuelt arbeid, og viser at denne samhandlingen er mer variert enn det som er fremkommet i tidligere studier. Ved å konkretisere medarbeidersamhandlingen bidrar studien til å supplere teorier om uformelle praksisfellesskap. Et annet sentralt funn knytter seg til at medarbeiderne i økende grad må utøve ledelse overfor hverandre og at lagorganiseringen bidrar til å formalisere slik medarbeiderledelse. At medarbeidere måtte lede hverandre skapte utfordringer og dilemmaer i samhandlingen. Det slo ut i subtile og skjulte måter å lede på. Studien viser også at selvledelse ikke bare handler om å lede seg selv for seg selv, men om å lede seg selv i forhold til andre. Samhandlingssituasjoner krever ikke bare individuelle ferdigheter, men også relasjonelle selvledelsesferdigheter. Dermed bidrar studien til å supplere eksisterende teorier om selvledelse.

Personalia:
Carl Cato Wadel er født i 1960 i Flekkefjord. Han har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo (1990). Wadel er førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.12.2007, kl. 09.30. Oppgitt emne: “Selvledelse i organisasjoner - nyere internasjonale trender innenfor lederteori og organisasjonspsykologi”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.12.2007, kl. 11.00, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Carl Cato Wadel, tlf: 51 83 16 00, epost: carl.wadel@uis.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side