Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nytt fra den andre siden - hinsidighetsforestillinger i norrøn visjonslitteratur

Jonas Wellendorf   
Jonas Wellendorf disputerer 2. februar 2007 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Kristelig visionslitteratur i norrøn tradition”

Formålet med avhandlingen er å belyse det norrøne korpus av kristelig visjonslitteratur. Visjonslitteratur var en sjanger som nøt uhyre stor popularitet og utbredelse i middelalderens Europa i perioden fra 600-tallet og fremover. Med tiden spredte kjennskapet til denne litteraturen seg også til Norge og Island hvor visjonslitteraturen ble aktivt lest, oversatt og formidlet i perioden etter ca. 1200. En hoveddel i avhandlingen behandler et korpus på syv visjoner, hvorav de seks er oversettelser mens den siste er en original islandsk tekst. Den lave interessen for disse tekster i moderne norrøn forskning står i et merkelig misforhold til tekstenes tidligere popularitet, og Wellendorfs avhandling er den første større studie av disse tekstene.

Sentralt i avhandlingen står en filologisk behandling av grunntekstene, hvor deres oversettelse og overlevering belyses. Mange av tekstene ble til i første halvdel av 1300-tallet, og det benediktinske kloster Þingeyrar (Nordisland) har spilt en sentralrolle for utbredelsen av denne litteraturen.

Spørsmålet om hvilke forestillinger norrøne menn og kvinner gjorde seg om tilværelsen etter døden i den tidligste tiden etter innførselen av kristendommen, og om forholdet mellom de norrøne førkristne og kristne syn på dette, vies betydelig oppmerksomhet, og der pekes på både tradisjonskontinuitet og -brudd. I tillegg behandler Wellendorf sjangerens karakteristika, historie, forholdet mellom tekst og opplevelse og sjangerens innytelse på senere tekster, især Sólarljóð og den norske balladen Draumkvædet.

Personalia:
Jonas Wellendorf er født i 1974 og oppvokst på Nordsjælland i Danmark. I 2000 tok Wellendorf BA-graden i latin ved Københavns Universitet, og i 2002 mottok han Cand.Philol.-graden i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen etter å ha skrevet en hovedfagsoppgave med tittelen Haugbrot i norrøn litteratur. Arbeidet med PhD-avhandlingen tok til sommeren 2003 under veiledning av Professor Else Mundal og den ble skrevet mens Wellendorf var doktorgradsstipendiat ved Senter for middelalderstudier (CMS) ved Universitetet i Bergen. Wellendorf er for tiden ansatt som førstelektor i norrøn filologi ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.02.2007, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Middelalderens visjonslitteratur til og med Dante"
Sted: Sjøfartsmuséets auditorium, Haakon Sheteligs plass 15

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.02.2007, kl. 12:30, Sjøfartsmuséets auditorium Haakon Sheteligs plass 15

Kontaktpersoner:
Jonas Wellendorf, tlf. 55 58 24 94, epost: Jonas.Wellendorf@cms.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side