Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Slipp lyrikkleseren fri!

Signe Mari Wiland   
Signe Mari Wiland disputerer 10.mai for dr.art graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Poetry: Prima Vista; Reader-Response Research on Poetry in a Foreign Language Context."

Norske elever i videregående skole og studenter i engelsk har store leseropplevelser i møte med engelsk lyrikk. Det viser den første norske doktoravhandlingen som undersøker hvordan fremmedspråksstudenter leser dikt på engelsk.

Wilands utgangspunkt er at disse leserne tenker og føler mer enn det som vanligvis kommer frem i klasserommet når dikt analyseres og diskuteres, og at sterke lesererfaringer av dikt ikke nødvendigvis forutsetter en detaljert språklig dekoding av alle grammatiske strukturer og ord i diktet. For å få tilgang til diktlesernes tanker, idéer og følelser er lesemetoden og dokumentasjonen av lesingen vital. Gjennom en eksperimentell metode, som fokuserer på en langsom leseprosess har leserne skrevet ned sine reaksjoner på hver enkelt linje i diktet. På denne måten er det mulig for Wiland å studere selve leseprosessen med det mangfold av opplevelser, tanker og følelser som denne uvanlige tilnærmingen åpner opp for. Denne fremstillingen er ikke diktanalysen eller det litterære essay, men en slags skriftliggjøring av lesernes dialog med diktet i et personlig møte med teksten.

For å forstå leserne bedre har Wiland vurdert engelskfaget og de forutsetningene videregående skole og fagplaner gir unge mennesker for å lese en ukjent tekst på engelsk. I tillegg har Wiland posisjonert leseren positivt ved å tilkjenne henne den lesekompetansen hun faktisk har og begrunner dette primært i en diskusjon av amerikansk ”reader-response”-teorier. Leserne måles ikke etter en optimal lesning og ikke ut fra en normert tolkning av diktet.

Funnene viser ulike sider ved lesningen. Det første gjelder synet på seg selv som diktleser. Her viser avhandlingen at selv om leserne dokumenterer stor forståelse og innsikt i diktet de leser, er selvtilliten som leser gjennomgående liten. De regner ofte med at det finnes ’noe’ mellom linjene som de ikke har forstått, og de undervurderer dermed sine egne opplevelser. Gleden de uttrykker reduseres av en lav selvtillit som leser.

På tross av dette er gleden og spenningen ved lesemetoden og det den åpner for overraskende stor. Leserne kjenner seg igjen i tema som kjærlighet, død, sorg, frigjøring, religiøs tro og barndomsopplevelser, og de gleder seg ved å få tid til å tenke lange tanker og kjenne på dype følelser ettersom ordene i diktet utfordrer dem. De viser engasjement i søken etter sammenheng i diktet og vilje til å endre, revurdere og stille seg åpne etter hvert som diktet avdekker nye og uventede sider. Leserne interesserer seg for de eksistensielle sidene ved tekstene og implisitt stiller de vesentlige og kritiske spørsmål til hva det vil si å ”forstå” eller ”føle” et dikt, og hva et fremmedspråk kan formidle.

Avhandlingen avdekker et stort potensial for diktlesing på engelsk, men som ikke utfordres nok i norsk skole. Dikt er ikke nødvendigvis det eneste svaret på å lykkes i engelsk som fremmedspråk, men fordi dikt engasjerer unge lesere så sterkt både følelsesmessig og tankemessig, avdekker avhandlingen styrker og svakheter i måten litteratur- og språkundervisning oppleves av norske studenter. Wilands forskning dokumenterer det nære og engasjerte møtet med diktet, og slik viser den at poesien forsvarer sin plass i engelskundervisningen svært godt.

Personalia:
Signe Mari Wiland er født i 1948 og oppvokst på Vestre Sandøya og i Arendal, Aust Agder. Hun er Cand. Philol. med engelsk hovedfag fra Universitetet i Oslo fra 1975, fransk mellomfag og kristendomskunnskap grunnfag. Wiland har lang undervisningserfaring fra Kristiansand Katedralskole, også med International Baccalaureate. Hun har arbeidet som underviser og forsker ved Høgskolen i Agder siden 1994. Arbeidet med doktoravhandlingen er støttet av Norges forskningsråd, Kompetansefondet i Kristiansand og Høgskolen i Agder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.05.2007, kl. 17:15. Oppgitt emne: “Relevance theory and how it may shed light on readers’ responses to poetry”
Sted: Clara Holst Aud., Høgskolen i Agder, Kristiansand.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.05.2007, kl. 09:30, Clara Holst Aud., Høgskolen i Agder, Kristiansand.

Kontaktpersoner:
Signe Mari Wiland, tlf. 38 14 20 46 , epost: signemari.wiland@hia.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side