Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

En jordbruksarkeologisk analyse

Janicke Larsen Zehetner   
Janicke Larsen Zehetner disputerer 7. desember 2007 for dr.art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Fra sted til gård. En agrararkeologisk analyse av Indre Matre i Kvinnherad, Hordaland”.

Studiens hensikt var å undersøke hvordan en gård blir til og utvikler seg i et langtidsperspektiv. For å kunne tilnærme seg disse spørsmålene er ulike metoder og tilnærminger tatt i bruk. I tillegg til arkeologiske metoder, er også pollenbotaniske undersøkelser, skriftlige kilder og stedsnavnsmaterialet benyttet for å belyse helheten i utviklingen av et gårdsmiljø. Undersøkelsen er primært gjennomført som et case-study og gården som har vært undersøkt er Indre Matre i Kvinnherad kommune, Hordaland, en gård med mange før-industrielle jordbruksspor bevart både på innmark og i utmark.

Undersøkelsen konkluderer med at det er spor etter menneskelig aktivitet i form av dyrking tilbake til siste del av steinalderen, men at det er først i eldre jernalder gården befester seg med fast bosetning og fast utnyttelse av åkrene. Etter at gården ble etablert til fast utnyttelse ble det samtidig raskt lagt en fast struktur med graver, åkrer, grenser og fegater, enkeltstrukturer som har virket konserverende på gårdens helhetlige struktur og som har hatt betydning for gårdens senere utvikling.

Indre Matre ble også satt i sammenheng med en større bosetningsanalyse avgrenset til gårdens nærområde. Her ble det klart at gården sannsynligvis har vært del av et større ressursområde som omfattet flere bosetnings- og driftsenheter, og at Indre Matre har hatt en sentral posisjon i sitt nærområde i vikingtid og tidlig middelalder.

Avhandlingen bygger videre på en forskningstradisjon som har lange røtter i norsk arkeologisk og kulturhistorisk forskning.

Personalia:
Janicke Larsen Zehetner er født i 1971 og oppvokst i Bergen. Hun avla sin cand. philol. eksamen ved Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen i 1998. Zehetner har siden arbeidet blant annet som undervisningsansvarlig på Bergens Sjøfartsmuseum, vitenskapelig assistent ved Bergen Museum og utgravingsleder for Norsk institutt for Kulturminneforskning (NIKU). I perioden 2003 til 2007 har hun vært universitetsstipendiat ved Det historisk-filosofiske fakultet med professor Ingvild Øye som veileder. Siden august 2007 har Zehetner arbeidet ved Middelaldersamlingen, Bergen Museum.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2007, kl. 09:30, Auditoriet på Bryggens Museum

Kontaktpersoner:
Janicke Larsen Zehetner, tlf. 47292567, epost: janicke.zehetner@ahkr.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side