Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Effekter av olje og produsert vann på fisk

Anneli Bohne Kjersem   
Anneli Bohne Kjersem disputerer 7. september for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Proteome changes in Atlantic cod (Gadus morhua) exposed to oil and produced water: discovery of biomarker candidates for environmental monitoring”

Ved oljeboring offshore pumpes det opp forurenset vann, såkalt produsert vann, sammen med oljen. Produsert vann behandles og til en viss grad gjenbrukes, før det slippes ut i sjøen. Det inneholder likevel en rekke forskjellige kjemiske forbindelser selv etter behandling og ved utslipp til sjø. De kjemiske stoffene som det er mest av, og som anses for å være de største truslene for miljø og mennesker, er polyaromatiske hydrokarboner, alkylfenoler og en rekke tungmetaller. Hvilke effekter, hvor store effekter og ved hvilke nivåer daglige utslipp av produsert vann og olje har på fisk vet man imidlertid lite om.

Målet for doktorgradsarbeidet har vært å undersøke hvordan ulike nivåer av kjemiske forbindelser og produsert vann fra oljeindustrien påvirker fisken i havet, for så å finne biomarkører som kan fungere som enkle verktøy til bruk i miljøovervåkningen. En biomarkør er i denne sammenheng en av organismens egne proteiner som kan brukes som en indikator på en biologisk tilstand, og som kan være et tidlig og sensitivt varselsignal på forurensning. For å identifisere slike biomarkører og effekter av forurensning ble det benyttet proteomikk. Proteomikk er metoder for å studere alle proteinene som kodes av genomet (alle genene) til en organisme til enhver tid. Ved hjelp av proteomikk har Bohne Kjersem studert proteinforandringer i torsk utsatt for produsert vann og olje ved ulike trinn i utviklingen for å identifisere ulike biomarkørkandidater. I dette arbeidet ble det funnet en rekke slike forandringer og mange av disse forandringene inntraff selv ved lave doser produsert vann og oljeforbindelser, lik dem man finner i Nordsjøen i nærheten av oljeplattformene. En del av de forandringene som ble identifisert i torskelarver og –yngel tyder på at fiskens utvikling og dannelse av organer kan bli påvirket. Før disse proteinendringene kan benyttes som biomarkører må funnene imidlertid testes ut i større skala og valideres, f.eks. gjennom antistoffbaserte tester.

Avhandlingen er blitt utført med stipend fra Total E&P Norge AS og som en del av et større forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Professor Anders Goksøyr ved Molekylærbiologisk institutt (UiB) og dr. scient. Bjørn Einar Grøsvik, nå ved Havforskningsinstituttet, har vært veiledere.

Personalia:
Anneli Bohne Kjersem er født i 1976 og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet Cand. Scient. i Molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2001. PhD graden ble påbegynt i 2003. Arbeidet med PhD graden er blitt utført ved Molekylærbiologisk institutt med stipend fra Total E&P Norge AS og som en del i et større forskningsprosjekt finansiert fra Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.09.2007, kl. 10:15, Stort auditorium 2144 HiB Datablokk, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Anneli Bohne Kjersem, tlf. 55 58 43 79, epost: anneli.bohne.kjersem@mbi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side