Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny viten om mutasjoner og signalering i blodkreft

Line Wergeland   
Cand. scient. Line Wergeland disputerer fredag 7. september 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

” Flt3 receptor tyrosine kinase in AML and its modulation of the p53/Hdm2/Bcl-2 pathway”

Akutt myelogen leukemi (AML) er en aggressiv form for blodkreft som er karakterisert ved opphoping av kreftceller i blodet og beinmargen. Det er en rekke genetiske endringer som kan føre til denne typen kreft. Den mest vanlige er knyttet til et overflateprotein som kalles Flt3. Dette proteinet har som oppgave å overføre signaler om overlevelse til cellen og sende disse videre. Når Flt3 er mutert, sendes signalene uavbrutt og cellen kan bli til en kreftcelle. Dette doktorgradsarbeidet har studert normal og mutert Flt3 og sett på hvordan signalene fra dem fører til ubalanse av andre viktige proteiner i cellen.

For at en normal celle skal kunne bli til en kreftcelle må flere ting gå galt. Cellen har vanligvis et system som registrerer skade og utløser celledød hvis ikke skaden kan repareres. Hvis dette systemet ikke fungerer kan det føre til opphopning av celler med mutasjoner og videre utvikling av kreft. To viktige faktorer i denne sammenheng er proteinene p53 og Hdm2. p53 er et av proteinene som utløser celledød ved skade, mens Hdm2 er en regulator som sørger for at p53-nivået er lavt i normale celler.

Et hovedresultat i avhandlingen er at mengden Flt3 i cellen henger nøye sammen med mengden av Hdm2. Dette antyder at Hdm2 har flere oppgaver enn å være en p53-regulator i AML. Reguleringen av samspillet mellom Flt3 og Hdm2 er også ulik avhengig av om Flt3 er mutert eller ikke. Det er flere proteiner enn p53 som er involvert i regulering av celledød, deriblant en familie av proteiner som kalles Bcl-2 familien. Wergeland har i denne avhandlingen vist at Hdm2 har en viktig rolle som regulator av proteiner i Bcl-2-familien.

Hovedkonklusjonen i avhandlingen er at normal og mutert Flt3 er knyttet sammen med en p53/Hdm2/Bcl-2 signalvei på flere nivåer. Kombinert terapi mot mutert Flt3, Hdm2 og Bcl-2 kan være en mulig tilnærming til ny behandling av AML.

Personalia:
Line Wergeland er født i 1975 og oppvokst på Askøy utenfor Bergen. Hun avla sin cand. scient. eksamen ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen i 2000. Wergeland jobbet som avdelingsingeniør ved Hematologisk seksjon, Institutt for Indremedisin, Universitet i Bergen fra 2001 til 2002, deretter gikk Wergeland direkte over i en stipendiatstilling ved samme seksjon.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.09.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: The role of p53 in aging and cancer
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.09.2007, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Line Wergeland, tlf 55 97 30 15, epost: line.wergeland@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side