Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Havstrømmer og skrånende havbunn

Signe Aaboe   
Signe Aaboe disputerer 30. mai 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Circulation dynamics over sloping topography – Application to the Nordic Seas and Arctic Ocean”

En viktig forutsetning for å kunne beskrive den globale klimasituasjonen er en forståelse av havets dynamikk og sirkulasjon. Formålet med avhandlingen er å bidra med en bedre forståelse av hva som styrer den generelle havsirkulasjonen i de Nordiske Hav og Polhavet (NHPH). Til dette benyttes teoretisk modellering kombinert med analyser av oseanografiske observasjoner og eksperimenter med et roterende basseng.

Resultater fra en enkel diagnostisk modell, som løser for den lineære, tidsuavhengige sirkulasjon, blir presentert og gir en god beskrivelse av storskala sirkulasjonen ut fra kjennskap til vindfeltet, tetthetsfordelingen i havet og havbunnens topografi. Helt essensielt for modellen er antagelsen om at bunnstrømmene følger dybdekonturer og at NHPH tilnærmelsesvis er et lukket basseng. At havstrømmene i NHPH i høy grad faktisk følger topografien har vært bekreftet fra observasjoner helt tilbake til starten av 1900-tallet. Hvordan transporteres for eksempel varme på tvers av dybdekonturer – dvs. inn og ut av bassenger, når havstrømmene hovedsagelig blir styrt langs dybdekonturene? Flere mekanismer i en slik utveksling blir studert i avhandlingen.

Det vises med den diagnostiske modellen, at når bunntettheten varierer langs en dybdekontur oppstår der en utskiftning av vannmassene som resulterer i en vekselvirkning på tvers av en skrånende bunn. I tillegg vises at virvler, dannet ved instabilitet, spiller en vesentlig rolle i å balansere varmetapet fra Grønlandshavet.

Med utgangspunkt i laboratorieforsøk og numerisk modellering studeres sirkulasjonen ved inkludering av bl.a. ikke-lineær dynamikk. Dette kan medføre en nedbrytning av topografiske styring når havstrømmen har grunt vann til venstre og resulterer derfor i en effektiv vekselvirkning på tvers av topografien.

Personalia:
Signe Aaboe er født i 1975 og oppvokst i Holstebro, Danmark. Hun tok sin cand.scient. eksamen i fysikk-geofysikk ved Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, Danmark. Aaboe blev opptatt som PhD stipendiat ved Geofysisk Institutt ved Universitet i Bergen (2004), men har hatt sin arbeidsplass ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.05.2008, kl. 13:15, Auditoriet, Geofysisk institutt, Allegt. 70

Kontaktpersoner:
Signe Aaboe, tlf. 77 75 05 39, epost: signe.aaboe@npolar.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side