Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Livskvalitet etter hode/hals kreftsykdom

Anne Kari Hersvik Aarstad   
Anne Kari Hersvik Aarstad disputerer 23.oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Psychosocial factors and health-related quality of life in former head and neck cancer patients”.

Tidligere studier har vist at mengde kreftsykdom ved diagnose har forholdsvis liten sammenheng med rapportert livskvalitet etter fullført behandling for de pasientene som blir helbredet. Hensikten med studien har derfor vært å få kunnskap om ulik bruk av mestringsstrategier, personlighet og mengde opplevd sosial støtte har sammenheng med rapportert livskvalitet hos pasienter som har hatt kreft i munnhule, svelg eller strupe. Det ble anvendt standardiserte spørreskjema. Ett vestnorsk utvalg og ett utvalg strupeopererte medlemmer i ”Norsk forening for strupeopererte”(NSL) deltok i undersøkelsen.

Studien avdekket at personlighet er assosiert med livskvalitet. Videre har en funn som viser at bruk av unngåelsesmestring var assosiert med lavere livskvalitet. Emosjonsfokusert mestring var relatert til livskvalitet på en kompleks måte avhengig av type behandling de hadde mottatt; kirurgi, strålebehandling eller begge deler. Pasienter som rapporterte lavt stemningsleie, rapporterte også lavere livskvalitet. Aktive medlemmer av NSL rapporterte høyere livskvalitet enn dem som ikke var aktive medlemmer.

Avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen.

Personalia:
Anne Kari Hersvik Aarstad er født og oppvokst i Stavanger. Hun er utdannet sykepleier ved Diakonhjemmets sykepleierhøgskole i Oslo og Sykepleierhøgskolen i Tromsø og har i tillegg storfag i økonomi og administrasjon fra Sikkerhetshøgskolen i Haugesund. Hun ble cand. san. med hovedfag i Helsefag i 2000 ved UiO. Hun har vært ansatt som høgskolelærer ved Diakonissehjemmets sykepleierhøgskole (1998-2000) og fra 2000 som høgskolelektor og førsteamanuensis (fra 2008) i hovedstilling ved Høgskolen i Bergen, Institutt for sykepleie. Aarstad er også forskningssykepleier ved klinikk for hode/hals, Haukeland Universitets sykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.10.2008, kl. 15:30. Oppgitt emne: The interface between coping, personality and quality of life in patients following head and neck cancer
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.10.2008, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Anne Kari H. Aarstad, epost: anne.aarstad@hib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side