Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten

Cand. jur. Anne Marie Frøseth Anfinsen disputerer fredag den 1. februar 2008 for dr. juris-graden Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten.”

I avhandlingen analyseres grunnleggende erstatningsrettslige problemstillinger knyttet til situasjonen der en person som har lidt en skade, selv har hatt en spesiell tilknytning til skaderisikoen, for eksempel gjennom vedkommendes innflytelse på det hendelsesforløpet som førte til skaden.

Et sentralt synspunkt i avhandlingen er at det må foretas en mer nyansert, åpen og helhetlig rettslig analyse av de erstatningsrettslige reglene i tilknytning til dette problemområdet. Rettsanvendelsen i tilknytning til konkrete problemområder må bygge på en forforståelse av sammenhengene mellom de erstatningsrettslige reglene. Dette er nødvendig for å få frem den faktiske og verdimessige kompleksitet som slike skadesituasjoner ofte innebærer.

Avhandlingen består av grundige analyser av fundamentale kriterier i de ulovfestede ansvarsreglene om erstatningsansvar. Avhandlingen inneholder også en diskusjon av forholdet til regler om ansvarsbegrensning for fjerne og avledede skader, og hvilken betydning det har at skaden har skjedd på en atypisk måte, som følge av skadelidtes egeneksponering for risiko. En sentral del av avhandlingen er viet til en analyse av skadeerstatningsloven § 5-1 og enkelte sider av skadelidtes medansvar, samt muligheten for å avkorte erstatningen på dette grunnlaget.

Den teoretiske posisjonen i avhandlingen blir i tillegg belyst gjennom mer kasuistiske analyser av typetilfeller hvor den potensielle skadelidtes bevissthet om skaderisikoen eller årsaksmessige innflytelse på hendelsesforløpet, tradisjonelt har vært tillagt stor betydning. Det foretas også en analyse av tilfeller der den som har lidt et tap, mener å være villedet av informasjon fra en profesjonell aktør på et område. Analysene viser at tidligere juridisk teori og rettspraksis ofte har tillagt skadelidtes forhold for stor vekt, eller i for liten grad har balansert forholdet mellom partene i den erstatningsrettslige vurderingen.

Personalia:
Anne Marie Frøseth Anfinsen har arbeidet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen siden 1998, og arbeider i dag som førsteamanuensis samme sted.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.01.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen
Sted: "Skadelidtes plikt til å begrense tapet”

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.02.2008, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Anne Marie Frøseth Anfinsen, tlf. 55 58 95 49, epost: anne.anfinsen@jur.uib.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side